Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Προεδρία Συμβουλίου ΕΕ


 • Προετοιμασία Υπουργείου Υγείας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Όσον αφορά στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, οι δράσεις προετοιμασίας γίνονται υπό το γενικό συντονισμό της Γραμματείας Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ και τη στενή συνεργασία των Τμημάτων/ Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

 • Συναντήσεις των χωρών της ΤΡΙΟ Προεδρίας (PL-DK-CY)
  Μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας με τις δύο άλλες χώρες της Τρίο Προεδρίας, Πολωνία και Δανία, πραγματοποιούνται συναντήσεις των εν λόγω χωρών τόσο στην Κύπρο όσο και στις δύο άλλες χώρες.

 • Συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  Σειρά συναντήσεων με διάφορα τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πραγματοποιούνται από Λειτουργούς που εμπλέκονται στα θέματα Προεδρίας του Υπουργείου Υγείας καθώς και από το Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

 • Συναντήσεις με εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
  Μέσα στα πλαίσια της προετοιμασίας του Υπουργείου Υγείας έχει αρχίσει και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

 • Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων Υπουργείου Υγείας κατά την Προεδρία (Calendar of Events)
  Το ΚΕΘ του Υπουργείου Υγείας, σε στενή συνεργασία με τα Τμήματα/ Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και με τη Γραμματεία της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, ξεκίνησε την προετοιμασία του Ημερολογίου Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Υγείας (Calendar of Events) στο οποίο περιλαμβάνονται Διασκέψεις, η Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας, και Συναντήσεις εμπειρογνωμόνων που θα διεξαχθούν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, όπως έχουν εγκριθεί από τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η ετοιμασία του ημερολογίου συναντήσεων σε επίπεδο Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας των Κρατών Μελών της ΕΕ.

 • Κληρονομηθείσα Διάταξη (Inherited Agenda)
  Ετοιμάστηκε και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα η Κληρονομηθείσα Διάταξη (θέματα που θα τεθούν για συζήτηση κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας), με βάση το διαθέσιμο Πρόγραμμα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με τη ΜΑΕΕ και τα εμπλεκόμενα Τμήματα του Υπουργείου Υγείας.

 • Στρατηγικές Προτεραιότητες Υπουργείου Υγείας για θέματα Δημόσιας Υγείας
  Εντός του 2010 ξεκίνησε σε συνεργασία με τα Τμήματα του Υπουργείου Υγείας και τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας, η διαδικασία διερεύνησης των πιθανών προτεραιοτήτων του Υπουργείου Υγείας για την Προεδρία στα θέματα Δημόσιας Υγείας, οι οποίες μέχρι το τέλος του έτους είχαν λάβει την προκαταρκτική τους μορφή.

 • Εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται σε θέματα Κυπριακής Προεδρίας
  Η εκπαίδευση του προσωπικού που εμπλέκεται στα θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ένα από τους βασικούς άξονες προετοιμασίας του Υπουργείου Υγείας για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει σε συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Λειτουργών το οποίο υλοποιείται από την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας. Επιπλέον, το ΚΕΘ σε συνεργασία με τους συντονιστές των Τμημάτων του Υπουργείου Υγείας για θέματα Προεδρίας, οργάνωσαν ενημερωτικές διαλέξεις σε όλα τα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και στους τρόπους αποτελεσματικότερης συνεργασίας με τη ΜΑΕΕ. Η εκπαίδευση του προσωπικού προωθείται επίσης σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 • Συντονισμός και Συνεργασία με Συναρμόδια Υπουργεία
  Ξεκίνησε και συνεχίζεται η στενή συνεργασία και συντονισμός με άλλες υπηρεσίες/ οργανισμούς και συναρμόδια Υπουργεία για τα οριζόντια θέματα συναρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, τα οποία θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με στόχο τη δικτύωση και την ενιαία και αποτελεσματική προεδρία των αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου.

 • Προεδρεύοντες/ Εθνικοί Αντιπρόσωποι
  Έχουν οριστεί οι Προεδρεύοντες των Ομάδων Εργασίας του Συμβουλίου, που εμπίπτουν της αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, συμπεριλαμβανομένης της εκπροσώπησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η Διεθνή Συνάντηση των Μερών της Συνθήκης Πλαίσιο για τον έλεγχο του Καπνού του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ (Framework Convention on Tobacco Control - FCTC), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Δημοκρατία της Κορέας το Νοέμβριο του 2012, καθώς και της συνάντησης της Περιφερειακής Επιτροπής Ευρώπης του ΠΟΥ (Regional Committee of Europe), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα το Σεπτέμβριο του 2012.

No documents found
Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Πληροφορίες για ευλογιά των πιθήκων – monkeypox

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)