Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής  Σύμφωνα με τους περί Βιοηθικής (Ίδρυση και Λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμους, ιδρύεται Εθνική επιτροπή Βιοηθικής, αποστολή της οποίας, είναι η διαρκής παρακολούθηση, έρευνα, συστηματική ανάλυση και αξιολόγηση των θεμάτων και προβλημάτων που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, πρόοδο και εφαρμογή των επιστημών της βιοτεχνολογίας, της βιολογίας, της ιατρικής, της γενετικής και της φαρμακευτικής καθώς επίσης την ανθρώπινη παρέμβαση στη βιολογική διαδικασία και στον ανθρώπινο γονότυπο και τη διερεύνηση των ηθικών, δεοντολογικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και νομικών διαστάσεων τους. Ως εκ τούτου, ο βιοηθικός έλεγχος του ερευνητικού έργου αποτελεί αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ).

  Σύμφωνα με την εν λόγω Νομοθεσία, τα μέλη της ΕΒΒΚ διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση κατάλογο που καταρτίζεται από τον Υπουργό Υγείας σε συνεργασία με συγκεκριμένυς εμπλεκόμενους φορείς.

  Παρόλο που η ΕΕΒΚ είναι ανεξάρτητο σώμα το οποίο δεν υπόκειται στο διοικητικό έλεγχο οποιουδήποτε υπουργείου, ανεξάρτητου λειτουργού, τμήματος ή υπηρεσίας, της παρέχεται στέγη και ο αναγκαίος εξοπλισμός για τη διεκπεραίωση των εργασιών της από το Υπουργείο Υγείας.

  Πρόσθετα, για την εκτέλεση της αναγκαίας διοικητικής, λογιστικής και γραφειακής εργασίας οι Υπουργοί Οικονομικών και Υγείας αναθέτουν ανάλογα καθήκοντα σε δημόσιους υπαλλήλους σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο της Επιτροπής.

  Ακόμη, σύμφωνα με τον πιο πάνω αναφερόμενο νόμο, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας λαμβάνεται πρόνοια για τις δαπάνες που απαιτούνται για διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

  Σύμφωνα με τους Κώδικες Πρακτικής ΚΔΠ 175/2005 για τη Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπής Βιοηθικής για τον Έλεγχο της Βιοϊατρικής Έρευνας στην Κύπρο», η βιοϊατρική έρευνα περιλαμβάνει έρευνα με φάρμακα, ιατρικές συσκευές, ακτινοβολία για ιατρικούς σκοπούς, χειρουργικές διαδικασίες, ιατρικά μητρώα και βιολογικά δείγματα, καθώς και επιδημιολογικές, γενετικές, κοινωνικές και ψυχολογικές έρευνες.
  Πρόσθετα, με βάση το άρθρο 16 του Νόμου που προνοεί για την κύρωση της σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου αναφορικά με την εφαρμογή της βιολογίας και ιατρικής (Ν.31(ΙΙΙ)/2001), «έρευνα πάνω σε πρόσωπο δύναται να αναληφθεί μόνο αν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις πληρούνται: ........ (iii) η ερευνητική μελέτη έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη εξέταση της επιστημονικής της αξίας, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της σημασίας του στόχου της έρευνας, και πολυθεματικής αναθεώρησης της ηθικής αποδοχής της.....». Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κυρωτικού Νόμου, αρμόδιο σώμα είναι η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

  Παρόμοια, το άρθρο 14, εδάφιο 1, του Νόμου που προνοεί για την κατοχύρωση και προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών και περί συναφών θεμάτων (Ν. 1 (ι)/2005), προνοεί όπως συμμετοχή ασθενούς σε επιστημονική έρευνα ή πειραματική θεραπεία επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Μια εκ των προϋποθέσεων που θέτει ο Νόμος είναι όπως η «ερευνητική μελέτη έχει εγκριθεί από το αρμόδιο σώμα μετά από ανεξάρτητη εξέταση της επιστημονικής της αξίας, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της σημασίας του στόχου της έρευνας, και πολυθεματικής αναθεώρησης της ηθικής αποδοχής της».

  Σύμφωνα με «το Διάταγμα περί Κωδίκων Πρακτικής (Σύσταση και Λειτουργία Επιτροπής Βιοηθικής για τον Έλεγχο της Βιοϊατρικής στην Κύπρο)» και με βάση την εξουσία που χορηγείται στην Εθνικής Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου (ΕΕΒΚ) από τον νόμο 150 (Ι)/2001 Ο Περί Βιοηθικής (Ίδρυση και λειτουργία Εθνικής Επιτροπής) Νόμος, η ΕΕΒΚ προχώρησε στην σύσταση τριών Επιτροπών Βιοηθικής Αξιολόγησης:
  • Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων σε Σχέση με την Κλινική Έρευνα στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης,
  • Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Βιοϊατρικής Έρευνας, και
  • Επιτροπή Βιοηθικής Αξιολόγησης Ερευνητικών Πρωτοκόλλων Βιοϊατρικής Έρευνας και Κλινικής Έρευνας στα Φάρμακα Ανθρώπινης Χρήσης.

  Η ΕΕΒΚ εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο των πιο πάνω Επιτροπών Βιοηθικής, ο ρόλος των οποίων είναι:
  • Η συμβολή στην κατοχύρωση της αξιοπρέπειας των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της ευημερίας όλων όσων μετέχουν ή δυνατό να μετάσχουν σε έρευνες,
  • Η άσκηση ανεξάρτητου, επαρκούς και έγκαιρου ελέγχου της δεοντολογίας των προτεινόμενων προγραμμάτων, καθώς και
  • Ο έλεγχος των προτεινόμενων προγραμμάτων πριν από την έναρξή τους και η βεβαίωση ότι θα τύχουν σχετικής έγκρισης.

  Ανεξάρτητα με την παρακολούθηση των προγραμμάτων της Βιοϊατρικής έρευνας από τις Επιτροπές Βιοηθικής, η ΕΕΒΚ έχει το δικαίωμα, όποτε και εάν αυτή το αποφασίσει, να διερευνήσει και να ελέγξει οποιοδήποτε έργο εμπίπτει στις αρμοδιότητές της. Ανεξάρτητα με την όποια απόφαση της Επιτροπής Βιοηθικής, η ΕΕΒΚ έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τροποποιήσει, να αναστείλει, να τερματίσει ή να επιβεβαιώσει την αρχική απόφαση της Επιτροπής Βιοηθικής.


  Υποβολή Αίτησης και Έγκριση από την ΕΕΒΚ

  Με βάση τους Κώδικες Πρακτικής, στις Επιτροπές Βιοηθικής θα πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση μόνο εκείνα τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν αφού έχουν εξασφαλίσει πρώτα την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Επιτροπές Βιοηθικής θα αποφασίζουν, μετά από πλήρη δικαιολόγηση από τον αιτητή, κατά πόσο θα αποδέχονται για έλεγχο έργα που δεν θα έχουν εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση. Ανεξάρτητα με τα πιο πάνω, κανένα πρόγραμμα δε θα υλοποιείται εάν δεν εξασφαλίσει πρώτα τη θετική έγκριση της Επιτροπής Βιοηθικής.

  Λεπτομέρειες για την διαδικασία υποβολής ερευνητικής πρότασης για γνωμοδότηση και για πλήρη βιοηθική αξιολόγηση, όπως επίσης όλα τα σχετικά έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕΒΚ: http://www.bioethics.gov.cy

No documents found

ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
  http://www.bioethics.gov.cy

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)