PrintPrint Close Close

Republic of Cyprus
Previous Ministers

  Petros Petrides

  Androula Agrotou

  Stavros Malas

  Christos Patsalides
  Costas Kadis
  Charis Charalambous
  Andreas Gavrielides
  Dina Akkelidou
  Frixos Savvides
  Christos Solomis
  Manolis Christofides
  Panicos Papageorgiou
  Christos Pelekanos
  Andreas Mikellides
  George Tombazos
  Christos Vakis
  Zenon Severis
  Michalis Glikis
  Tassos Papadopoulos
  Stella Souliotis
  Niazi Maniera

_____________________________________________
© 2011 - 2022 Republic of Cyprus,
Ministry of Health