Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Συνήθεις Ερωτήσεις

1. Ποια είναι η ονομασία του AIDS στα Ελληνικά;
2. Τι προκαλεί το AIDS – μικρόβιο ή ιός;
3. Ποια είναι η δράση του ιού του AIDS μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό;
4. Πόσο εύκολα καταστρέφεται ο ιός του AIDS;
5. Σε ποια βιολογικά ανθρώπινα υγρά ανιχνεύεται ο ιός του AIDS;
6. Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης του ιού του AIDS;
7. Τι χρειάζεται ένα πρόσωπο για την Ταυτότητα Νοσηλείας;
8. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;
9. Πότε λήγουν οι Ταυτότητες Νοσηλείας;
10. Αν οι αιτητές δεν έχουν τρία (3) χρόνια εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις τι κάνουν για να ζητήσουν ξεχωριστή αντιμετώπιση από το Υπουργείο Υγείας;
11. Τι χρειάζονται οι συνταξιούχοι για έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας;
12. Για ποιες ασθένειες παραχωρείται ταυτότητα νοσηλείας ή ταυτότητα νοσηλείας ειδικής κατηγορίας;
13. Από πού μπορεί ένα πρόσωπο να εφοδιαστεί Έντυπα Αίτησης;
14. Ποίοι δικαιούνται Ταυτότητα Νοσηλείας;
15. Τι γίνεται όταν οι Ευρωπαίοι δεν καλύπτουν τα 3 χρόνια εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις στην Κύπρο;
16. Ποιοι δικαιούνται και ποια είναι η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ);1. Ποια είναι η ονομασία του AIDS στα Ελληνικά;

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 2. Τι προκαλεί το AIDS – μικρόβιο ή ιός;

Το AIDS προκαλείται από τον ιό της Ανθρώπινης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας HIV, ο οποίος ανήκει στην ομάδα των ρετροϊών, έχει σχήμα σφαιρικό και περιέχει RNA.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 3. Ποια είναι η δράση του ιού του AIDS μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό;

Ο ιός αυτός έχει την ιδιότητα να προσβάλλει τα Τ-λεμφοκύτταρα που αποτελούν το αμυντικό μας σύστημα. Όταν τα Τ- εμφοκύτταρα προσβληθούν από τον ιό η ικανότητά του για παραγωγή ατνισωμάτων μειώνεται και έτσι ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να καταπολεμήσει αποτελεσματικά τις διάφορες λοιμώξεις.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 4. Πόσο εύκολα καταστρέφεται ο ιός του AIDS;

Ο ιός του AIDS, HIV, αν και πολύ τοξικός όταν βρίσκεται μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, καταστρέφεται εύκολα σε συνθήκες περιβάλλοντος, δηλαδή έξω από τον ανθρώπινο οργανισμό. Η μολυσματικότητα του ιού μειώνεται κατά 90-95% μέσα σε λίγες ώρες. Η μολυσματικότητα εξαρτάται από τη συγκέντρωση. Σε πολύ πυκνή συγκέντρωση μπορεί να διαρκέσει 1-3 ώρες. Καταστρέφεται σχεδόν αμέσως με το διάλυμα οικιακής χλωρίνης και το οινόπνευμα.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 5. Σε ποια βιολογικά ανθρώπινα υγρά ανιχνεύεται ο ιός του AIDS;

O ιός του AIDS έχει ανιχνευθεί σε όλα σχεδόν τα ανθρώπινα βιολογικά Υγρά. Σε μεγάλη συγκέντρωση ικανή να προκαλέσει τη νόσο βρίσκεται στο αίμα, το σπέρμα, τα κολπικά και τραχηλικά υγρά και το μητρικό γάλα.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 6. Ποιοι είναι οι τρόποι μετάδοσης του ιού του AIDS;

Οι τρόποι μετάδοσης του ιού του AIDS είναι οι πιο κάτω: 1. Σεξουαλική επαφή 2. Μετάγγιση μολυσμένου αίματος 3. Επαφή με μολυσμένο αίμα (κοινή χρήση βελόνας ή σύριγγας, τυχαίο τρύπημα από χρησιμοποιημένη βελόνα) 4. Κάθετη μετάδοση από οροθετική έγκυο στο έμβρυο ή στο νεογνό κατά τον τοκετό ή το θηλασμό.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 7. Τι χρειάζεται ένα πρόσωπο για την Ταυτότητα Νοσηλείας;

- Βεβαίωση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τουλάχιστον τρία (3) έτη. Εκδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. - Πιστοποιημένο Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο, φυσικό πρόσωπο, είχε υποχρέωση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Εκδίδεται από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων. - Αίτηση επί του Εντύπου Ι.Υ.87 (Αίτηση για Έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας και Υπεύθυνη Δήλωση Εισοδημάτων), δεόντως συμπληρωμένη. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα αναγκαία δικαιολογητικά πχ αντίγραφο ασφαλιστικού λογαριασμού, φορολογική δήλωση, βεβαίωση εργοδότη, άδεια παραμονής για αλλοδαπούς, πιστοποιητικό γέννησης για εξαρτώμενα τέκνα, κλπ. - Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του Εντύπου Αίτησης, Ι.Υ.87.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 8. Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια;

Ταυτότητα Νοσηλείας χορηγείται σε: (α) Σε άγαμο πρόσωπο ή χήρο, χήρα ή έγγαμο πρόσωπο, το οποίο βρίσκεται σε διάσταση ή διαζευγμένο, χωρίς εξαρτώμενους, του οποίου το εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €15.400,00 (β) σε κάθε μέλος οικογένειας, της οποίας το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα €30.750,00, αυξανόμενο κατά €1.700,00 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και (γ) σε κάθε μέλος οικογένειας με τρία (3) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα νοουμένου ότι η οικογένεια αποφασίσει να καταβάλλει συνεισφορά ύψους 1,5% επί του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αφού υποβάλουν την αίτηση τους για ταυτότητα νοσηλείας σε ένα από τα σημεία έκδοσης ταυτότητας νοσηλείας, να απευθύνονται στο Υπουργείο Υγείας για καταβολή του τέλους και έκδοση της ταυτότητας νοσηλείας

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 9. Πότε λήγουν οι Ταυτότητες Νοσηλείας;

Όσες Ταυτότητες δεν έχουν λήξει θα πρέπει να ανανεωθούν μέχρι 30/4/2014. Όσες έληξαν πρέπει να ανανεωθούν.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 10. Αν οι αιτητές δεν έχουν τρία (3) χρόνια εισφορές στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις τι κάνουν για να ζητήσουν ξεχωριστή αντιμετώπιση από το Υπουργείο Υγείας;

Υποβάλλουν γραπτό αίτημα και συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης (Ι.Υ.87) για αξιολόγηση από το Υπουργείο Υγείας και προώθηση στον Υπουργό για κατ’ εξαίρεση έγκριση. Το Έντυπο πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά/έγγραφα για στήριξη του αιτήματος τους π.χ. ιατρική έκθεση κλπ. Τα απαιτούμενα έγγραφα αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του Εντύπου Ι.Υ.87 . Σε περίπτωση θετικής αντιμετώπισης το Υπουργείο Υγείας θα προχωρεί στην έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 11. Τι χρειάζονται οι συνταξιούχοι για έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας;

Συνταξιούχοι Κύπρου - Βεβαίωση καταβολής Σύνταξης από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και//ή από Επαγγελματικό Ταμείο Σύνταξής τους ή/και σύνταξη εξωτερικού. - Βεβαίωση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τουλάχιστον τρία (3)έτη. Εκδίδεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή τα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου. Συνταξιούχοι εξωτερικού (Ευρωπαϊκών Χωρών) Έντυπο S1 (Registering for health care cover - EU Regulations 883/04 and 987/09) (προηγούμενη ονομασία Ε121 – Βεβαίωση Καταχώρησης των συνταξιούχων και των μελών οικογένειας τους και ενημέρωση των καταλόγων) από τη χώρα που καταβάλλει τη Σύνταξη. Συνταξιούχοι άλλων χωρών - Βεβαίωση εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τουλάχιστον τρία(3) έτη. Βεβαίωση που να υποδεικνύει το ύψος της Σύνταξης από τη χώρα που καταβάλλει τη σύνταξη.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 12. Για ποιες ασθένειες παραχωρείται ταυτότητα νοσηλείας ή ταυτότητα νοσηλείας ειδικής κατηγορίας;

- Οι σχετικές ασθένειες φαίνονται στον Έκτο Πίνακα των Κανονισμών που επισυνάπτεται( Συστήνεται όπως ο τηλεφωνητής έχει ενώπιον του τον Πίνακα). - Οι πάσχοντες από τις έξι(6) πρώτες παθήσεις δικαιούνται επιπλέον δωρεάν κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 13. Από πού μπορεί ένα πρόσωπο να εφοδιαστεί Έντυπα Αίτησης;

Έντυπα Αίτησης τόσο για έκδοση Ταυτότητας Νοσηλείας όσο και Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) διατίθενται στο Υπουργείο Υγείας, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα Επαρχιακά Ταχυδρομικά Γραφεία Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου καθώς και στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy και του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών www.mcw.gov.cy/dps.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 14. Ποίοι δικαιούνται Ταυτότητα Νοσηλείας;

Ταυτότητα Νοσηλείας δικαιούνται οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι Πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι συμπληρώνουν τρία (3) χρόνια εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο είχαν υποχρέωση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, και πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια, όπως φαίνονται στην ερώτηση δύο(2).

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 15. Τι γίνεται όταν οι Ευρωπαίοι δεν καλύπτουν τα 3 χρόνια εισφορών στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις στην Κύπρο;

Νοουμένου ότι έχουν εργαστεί, εξασφαλίζουν και προσκομίζουν το έντυπο Ε104 (Βεβαίωση για το συνυπολογισμό των περιόδων ασφάλισης, απασχόληση ή απασχόλησης ή κατοικίας) όσον αφορά περιόδους ασφάλισης για παροχές σε χρήμα από το/α Κράτος/η-Μέλος/η της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο/α οποίο/α είχαν ασφαλιστεί, ή αποτείνονται στο Υπουργείο Υγείας για να ζητηθεί από τον φορέα ασφάλισης τους το Έντυπο αυτό. Η ασφάλιση του αιτούντος στο/α Κράτος/η Μέλος/η στο/α οποία είχε προηγουμένως ασφαλιστεί, συνυπολογίζεται/ονται με την περίοδο ασφάλισης του στην Κύπρο. Ειδικά για την Αγγλία και σε κάποιες περιπτώσεις την Ελλάδα το Ε104 θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσω του Υπουργείου Υγείας.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας 16. Ποιοι δικαιούνται και ποια είναι η χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ);

Δικαιούχοι είναι όσοι είναι δικαιούχοι Ταυτότητας Νοσηλείας σύμφωνα με τους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς) Κανονισμούς, οι κάτοχοι Ταυτότητας Νοσηλείας Ωρομίσθιου Κυβερνητικού Προσωπικού καθώς και κάτοχοι Ταυτότητας Νοσηλείας λόγω ανικανότητας για εργασία, η οποία εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η ΕΚΑΑ χρησιμοποιείται από πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας όταν ταξιδεύει σε Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτει επείγοντα ιατρικά περιστατικά στο κρατικό σύστημα υγείας της χώρας.

Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας