Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Σχέδιο Δημοσίευσης

Εφαρμογή του περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 [Ν.184(I)/2017].

Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2017 [Ν.184(I)/2017] τέθηκε σε ισχύ από στις 22 Δεκεμβρίου 2020 και εφαρμόζεται από τις Δημόσιες Αρχές καθώς από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

Στόχος του εν λόγω Νόμου είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στον Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, καθιερώνοντας το δικαίωμα των πολιτών να ζητούν και να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις και με ή χωρίς την καταβολή τελών, πληροφορίες που κατέχουν οι Αρχές, με σκοπό τον έλεγχο των Πράξεων και των Αποφάσεων της Διοίκησης.

Σύμφωνα με τον Νόμο, οι Αρχές υποχρεούνται να κατηγοριοποιούν και να δημοσιεύουν πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους για άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στα πλαίσια του περί Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2017 (Ν. 184(I)/2017), έχει υποβληθεί προς την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και έχει εγκριθεί το Σχέδιο Δημοσίευσης της Διοίκησης του Υπουργείου Υγείας το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες τις οποίες προτίθεται να δημοσιεύσει καθώς και πληροφορίες που μπορεί να παρέχει κατόπιν αίτησης (ατελώς ή με την καταβολή συγκεκριμένου τέλους).

Τα αιτήματα για παροχή πληροφοριών πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς μέσω σχετικής αίτησης στην οποία πρέπει να περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Το όνομα του αιτούντος,
(β) η διεύθυνση επικοινωνίας του αιτούντος και
(γ) περιγραφή των πληροφοριών που ζητούνται.

Στην αίτηση μπορεί να δηλωθεί και η προτίμηση του αιτούντος στον τρόπο παροχής των ζητούμενων πληροφοριών με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Αντίγραφο των πληροφοριών σε έντυπη μορφή ή άλλη μορφή
(β) Παροχή εύλογης δυνατότητας για πρόσβαση στο αρχείο που περιέχει τις ζητούμενες πληροφορίες και
(γ) Σύνοψη ή περίληψη των πληροφοριών σε έντυπη ή άλλη μορφή.
Η δημόσια αρχή μόλις λάβει την αίτηση προχωρεί στα πιο κάτω:

 • Αν χρειάζεται διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ζητούμενων πληροφοριών, ενημερώνει σχετικά τον αιτητή.
 • Μέχρι να τις λάβει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή μη της κατοχής των πληροφοριών και παροχής τους
 • Κοινοποιεί τα τέλη σε περίπτωση που επιβάλλονται, τα οποία πρέπει να καταβληθούν εντός τριών (3) μηνών.
 • Διεκπεραιώνει την αίτηση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της ή την καταβολή τελών εκτός σε περιπτώσεις που εξετάζεται η εφαρμογή εξαίρεσης.
 • Η περίοδος μπορεί να επεκταθεί από:
 • Υπουργικό Συμβούλιο
 • Κανονισμούς
 • Επίτροπο
 • Παρέχει τις πληροφορίες στη μορφή που ζητήθηκαν ή με άλλο εύλογο τρόπο.
 • Σε περίπτωση που το κόστος παροχής πληροφοριών υπερβαίνει το εύλογο κόστος, η αρμόδια αρχή:
 • Δεν υποχρεούται να τις παρέχει
 • Δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνησης κατοχής πληροφοριών, εκτός αν το κόστος της επιβεβαίωσης από μόνο του υπερβαίνει το εύλογο κόστος (Άρθρο 15).
 • Η δημόσια αρχή μπορεί να παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες επιβάλλοντας τέλος παροχής των ζητούμενων πληροφοριών, το ύψος και η μέθοδος υπολογισμού του οποίου καθορίζεται σε Κανονισμούς ή σε ειδικές διατάξεις υφιστάμενου νόμου (Άρθρο 16).

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η δημόσια αρχή κοινοποιεί ειδοποίηση στον αιτητή στην οποία:
 • Δηλώνεται η απόφαση για απόρριψη της αίτησης
 • Καταγράφεται η εξαίρεση του Νόμου στην οποία στηρίζεται η απόφαση.
 • Καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους εφαρμόζεται η εξαίρεση.

Δεν παρέχονται με οποιοδήποτε τρόπο:
 • Πληροφορίες στις οποίες ο αιτητής έχει πρόσβαση μέσω άλλων μεθόδων.
 • Πληροφορίες που σχετίζονται με ή παρέχονται από την Αστυνομία, την Κ.Υ.Π. και την Εθνική Φρουρά.
 • Δικαστικά αρχεία.
 • Κοινοβουλευτικές πληροφορίες.
 • Πληροφορίες που δόθηκαν υπό τον όρο της εμπιστευτικότητας, εχεμύθειας ή επαγγελματικού απορρήτου.

Δεν υφίσταται η υποχρέωση επιβεβαίωσης ή άρνηση κατοχής των εξαιρούμενων πληροφοριών αν αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την αποκάλυψη τους ή αν υπερτερεί το δημόσιο συμφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, κα Ειρήνη Γεωργίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση igeorgiou@moh.gov.cy.Σχετικά Αρχεία:

PUBLICATION PLAN MOH.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 26,65Kb)

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)