Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το Συμβούλιο Καλλυντικών είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή των διατάξεων του περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμου του 2017.

Το Συμβούλιο Καλλυντικών αποτελείται από:

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του,
(β) τον Διευθυντή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ή εκπρόσωπό του,
(γ) τον Διευθυντή του Γενικού Χημείου ή εκπρόσωπό του,
(δ) 1 εγγεγραμμένο ιατρό, κατά προτίμηση με ειδικότητα στη δερματολογία, ο οποίος υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία, τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο,
(ε) 1 εγγεγραμμένο ιατρό, κατά προτίμηση με ειδικότητα στη δερματολογία, τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού συμβουλευτεί το Συμβούλιο του Ιατρικού Σώματος,
(στ) 1 εγγεγραμμένο φαρμακοποιό, ο οποίος υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία, τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο
(ζ) 1 εγγεγραμμένο φαρμακοποιό, τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού συμβουλευτεί το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος,
(η) 1 εγγεγραμμένο χημικό ή χημικό μηχανικό, ο οποίος υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία, τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο
(θ) 1 εγγεγραμμένο χημικό ή χημικό μηχανικό, τον οποίο διορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού συμβουλευτεί την Παγκύπρια Ένωση Επιστημόνων Χημικών ή το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου αντίστοιχα.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Καλλυντικών είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας.

Το Συμβούλιο Καλλυντικών έχει αρμοδιότητα και εξουσία :

(α) Να εκδίδει, αναστέλλει ή ανακαλεί άδειες παρασκευής σε υποστατικά στα οποία παρασκευάζονται καλλυντικά προϊόντα με βάση σχετικούς Κανονισμούς
(β) Να εξετάζει παραβάσεις ή παραλείψεις συμμορφώσεως με τον Νόμο και να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα για παραβάσεις της Νομοθεσίας

Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έχει τη γενική ευθύνη της διοικητικής διαχείρισης των αποφάσεων του Συμβουλίου Καλλυντικών και παρέχει γραμματειακή υποστήριξή σε αυτό, μέσω των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.


Share