Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 42(1)(θ) και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών (Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ.Δ.Π. 1/2002 εκδίδει τις ακόλουθες ανακοινώσεις σχετικά με τις θερινές άδειες των φαρμακείων/φαρμακοποιών.Θερινές Άδειες Φαρμακείων
Share