Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μέσω των εκπροσώπων της, συμμετέχουν ενεργά σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Διεθνών Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας οι οποίες ασχολούνται με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών. Η συνεχής και ενεργός συμμετοχή των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών είναι ιδιαίτερης σημασίας μέσα από την οποία ανταλλάζονται απόψεις και εμπειρίες, μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές και διασφαλίζεται στενή συνεργασία.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες συμμετέχουν ισότιμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέσα από την οποία δίνεται η ευκαιρία έκφρασης της θέσης της Κύπρου. Στα πλαίσια αυτά παρακολουθούνται και ακολουθούνται διαδικασίες με αποτέλεσμα την εναρμόνιση και εφαρμογή των συλλογικών αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ακόλουθους συνδέσμους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ)

Δίκτυο Ευρωπαϊκών Αρχών Φαρμάκων (ΗΜΑ)

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO)

 Food and Drug Administration (FDA) 

Share