Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


1. Γενικά

Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 32 και 33 του περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμου του 2013, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, συνταγές οι οποίες:

(α) εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος και εκτελούνται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στη Δημοκρατία ή

(β) εκδίδονται στη Δημοκρατία μετά από αίτημα ασθενούς με σκοπό να εκτελεστούν σε άλλο κράτος μέλος,

πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

2. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκτέλεση διασυνοριακών συνταγών

Κανένας φαρμακοποιός στη Δημοκρατία δεν προμηθεύει ή πωλεί οποιοδήποτε συνταγογραφούμενο φαρμακευτικό προϊόν, εκτός εάν προσκομισθεί σε αυτόν υπογραμμένη συνταγή σε έντυπη μορφή η οποία έχει συνταχθεί από εγγεγραμμένο ιατρό σε άλλο κράτος μέλος και για την οποία ο φαρμακοποιός έχει ικανοποιηθεί για την αυθεντικότητα και την ορθότητά της.

Η συνταγή πρέπει να περιλαμβάνει με σαφή, ευανάγνωστο και ευδιάκριτο τρόπο τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία:


    · Στοιχεία ταυτότητας ασθενούς:

(α) Επώνυμο,
(β) Όνομα (ολογράφως, δηλ. όχι αρχικά),
(γ) Ημερομηνία γέννησης.

    · Επαλήθευση γνησιότητας συνταγής
(α) Ημερομηνία έκδοσης.

    · Ταυτοποίηση του επαγγελματία της υγείας που εξέδωσε τη συνταγή

(α) Επώνυμο,
(β) Όνομα (ολογράφως δηλ. όχι αρχικά),
(γ) Επαγγελματικός τίτλος,
(δ) Στοιχεία απευθείας επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου ή φαξ και το διεθνές πρόθεμα),
(ε) Επαγγελματική διεύθυνση (με το όνομα του κράτους μέλους),
(στ) Υπογραφή ()

    · Ταυτοποίηση του συνταγογραφούμενου προϊόντος, κατά περίπτωση

«Κοινόχρηστη ονομασία» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2011, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση.

«Η εμπορική ονομασία» επιτρέπεται μόνο αν:

(α) το συνταγογραφούμενο προϊόν είναι βιολογικό φαρμακευτικό προϊόν, όπως ορίζεται στο σημείο 3.2.1.1. στοιχείο β) του παραρτήματος Ι (μέρος Ι) της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ, ή

(β) ο επαγγελματίας της υγείας που εκδίδει τη συνταγή το θεωρεί αναγκαίο από ιατρική άποψη στην περίπτωση αυτή αναφέρονται σε συντομία οι λόγοι που δικαιολογούν τη χρήση της εμπορικής ονομασίας.

· Φαρμακευτική μορφή (δισκίο, διάλυμα κλπ.),

· Ποσότητα,

· Δοσολογία, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ,

· Δοσολογικό σχήμα

3. Εξαίρεση

Σύμφωνα τους «Περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών» Κανονισμούς (Κανονισμός 12), ΔΕΝ μπορούν να εκτελεστούν στη Δημοκρατία διασυνοριακές συνταγές με φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ουσίες που καθορίζονται στον Δεύτερο, Τρίτο ή Τέταρτο Πίνακα των εν λόγω Κανονισμών.
Συνταγές με ελεγχόμενα φάρμακα εκτελούνται στη Δημοκρατία μόνο αν εκδίδονται από ιατρούς που έχουν μόνιμη διεύθυνση στη Δημοκρατία.

4. Νομοθεσία

Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), Άρθρο 35Α

5. Επικοινωνία

Τμήμα Επιθεώρησης ΦαρμακείωνΣύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά "IMI" 


Τελευταία Ενημέρωση στις:

17/08/2023 10:21:46 AM

 

Share