Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


1. Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ως φαρμακοποιός και να ασκήσει το επάγγελμα του φαρμακοποιού στην Κύπρο;
2. Ποιές αλλαγές επήλθαν στην νομοθεσία και ρυθμίζουν το επάγγελμα του φαρμακοποιού μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε;
3. α) Είμαι ασθενής και έχω βιωσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια από τη χρήση ενός φαρμάκου, πως μπορώ να την αναφέρω:
β) Είμαι Επαγγελματίας της Υγείας και έχω διαγνώσει/μου έχει αναφερθεί από ασθενή μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Τι πρέπει να κάνω:
4. Ποιές αλλαγές επήλθαν στη Νομοθεσία με την είσοδο της Κύπεου στην Ε.Ε:1. Απάντηση Ερώτησης 1

1. Ποιές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος ως φαρμακοποιός και να ασκήσει το επάγγελμα του φαρμακοποιού στην Κύπρο;

· Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του Πιστοποιητικό γεννήσεως.

· Είναι πολίτης ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει την συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους
Πιστοποιητικό Ιθαγένειας (π.χ. διαβατήριο).
Πιστοποιητικό ληξιαρχικής πράξης γάμου (όπου εφαρμόζεται).

· Είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα πιστοποιητικά η άλλου τίτλου που αναφέρεται στο παράρτημα Ι του Νόμου 178(Ι)/2002 όπως εκάστοτε τροποποιείται (Παράρτημα V της οδηγίας 2001 / 19/ΕΚ

ή

· Είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙ του Νόμου 178(Ι)/2002 όπως εκάστοτε τροποποιείται (Άρθρο 2, της οδηγίας 85/432/ΕΟΚ), αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

Επιπλέον πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ότι το δίπλωμα του είναι σύμφωνο με τις οδηγίες 85/432/ΕΟΚ και 85/433/ΕΟΚ και τις εκάστοτε τροποποιήσεις.

Οι αιτητές που δεν κατέχουν δίπλωμα, πιστοποιητικό η άλλο τίτλο που αναφέρεται στο παράρτημα Ι πρέπει:

  • Να επιτύχουν στις εξετάσεις Δικαστικής Φαρμακευτικής.
  • Να έχουν πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον ενός έτους.

· Πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που έχει εκδοθεί μέχρι τρεις μήνες πριν την αίτηση.

· Βεβαίωση από ιατρό του κράτους μέλους καταγωγής ότι είναι άτομο με την απαραίτητη ψυχική υγεία για την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της.

· Τέλη εγγραφής: εκατόν (100) ευρώ.

Πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών στη Δημοκρατία ή σε Κράτος Μέλος.

2. Απάντηση Ερώτησης 2

2. Aλλαγές που επήλθαν στην νομοθεσία και ρυθμίζουν το επάγγελμα του φαρμακοποιού μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε;

I. Υπηκοότητα

Καταργείται η διάκριση μεταξύ Κυπρίων πολιτών και υπηκόων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II. Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών και Επαγγελματικών Τίτλων

Εισάγεται η αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών και επαγγελματικών τίτλων που χορηγήθηκαν σε κράτη μέλη και αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Οι κάτοχοι αυτών των τίτλων θα επωφελούνται από την αμοιβαία αναγνώριση και θα δικαιούνται να εγγραφούν ως φαρμακοποιοί στην Κύπρο σύμφωνα με το άρθρο 9.

Οι τίτλοι σπουδών κλπ που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, αξιολογούνται και αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εφόσον τηρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από το νόμο (Παράρτημα ΙΙ), εγκρίνονται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

III. Κύκλος εκπαίδευσης

Στο παράρτημα ΙΙ αναφέρονται οι γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας φαρμακοποιός καθώς και το ελάχιστο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που θα πρέπει να καλύψει κατά την φοίτηση του.

Πρακτική Εξάσκηση Φαρμακοποιών

Η πρακτική εξάσκηση που χρειάζεται για την εγγραφή φαρμακοποιού καθορίζεται σε δώδεκα μήνες. Η πρακτική αυτή εξάσκηση πρέπει να αρχίσει μετά το τέταρτο έτος σπουδών στη Φαρμακευτική.

Οι έξι μήνες πρακτικής εξάσκησης θα γίνονται υποχρεωτικά σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή κυβερνητικό φαρμακείο.

Η υπόλοιπη πρακτική εξάσκηση μπορεί να γίνει εκτός από τα φαρμακεία που αναφέρονται πιο πάνω σε μια από τις πιο κάτω δραστηριότητες:
· Καθορισμό και ετοιμασία της φαρμακευτικής μορφής των φαρμάκων.
· Παρασκευή και έλεγχο των φαρμάκων.
· Αποθήκευση, διατήρηση και διανομή των φαρμάκων στο στάδιο της χονδρικής πώλησης.
· Παρασκευή και λιανική διάθεση των φαρμάκων στα φαρμακεία.
· Νοσοκομειακή φαρμακευτική.
· Επιστημονική ενημέρωση του ιατρικού σώματος και του φαρμακευτικού σώματος σχετικά με τα φάρμακα σε αδειούχο εισαγωγέα ή κατασκευαστή.

Για τη λειτουργία φαρμακείου ο υπεύθυνος φαρμακοποιός πρέπει να έχει τουλάχιστο έξι μήνες επαγγελματική εμπειρία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή κυβερνητικό φαρμακείο στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος ανεξάρτητα αν τούτο σημαίνει επέκταση της πρακτικής του εξάσκησης.

Απαραίτητος όρος είναι ότι οι ως άνω τόποι εξάσκησης στη Δημοκρατία εγκρίνονται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής μετά από έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων προσώπων και η εξάσκηση γίνεται, όπου εφαρμόζεται, κάτω από την επίβλεψη φαρμακοποιού που θα έχει τουλάχιστο τριετή πείρα.

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής πρέπει να ενημερώνεται πριν από την έναρξη της εξάσκησης ή μέρος αυτής. Εξάσκηση δε για την οποία το Συμβούλιο δεν έχει ενημερωθεί δε θα λογίζεται για τον υπολογισμό της πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται. Πρακτική εξάσκηση για χρονική περίοδο μικρότερη του ενός μηνός δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Η πρακτική εξάσκηση ή μέρος αυτής μπορεί να γίνει εκτός Κύπρου υπό τον όρο ότι τέτοια εξάσκηση γίνεται σε τόπο που είναι εγκεκριμένος από τις αρμόδιες αρχές της χώρα εκείνης για άσκηση των δικών της αποφοίτων και ότι το πιστοποιητικό για τέτοια εξάσκηση προσυπογράφεται από τις αρμόδιες αρχές της πιο πάνω χώρας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιλογή Πανεπιστημίου.
Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερομένων πριν από την επιλογή Πανεπιστημίου να ελέγχουν κατά πόσο ο κύκλος σπουδών της Φαρμακευτικής καλύπτει τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας ανεξάρτητα αν από το εν λόγω Πανεπιστήμιο έχουν αποφοιτήσει προηγουμένως άλλο Κύπριοι φαρμακοποιοί.


3. Απάντηση Ερώτησης 3

3. α) Είμαι ασθενής και έχω βιωσει μια ανεπιθύμητη ενέργεια από τη χρήση ενός φαρμάκου, πως μπορώ να την αναφέρω:
β) Είμαι Επαγγελματίας της Υγείας και έχω διαγνώσει/μου έχει αναφερθεί από ασθενή μια ανεπιθύμητη ενέργεια. Τι πρέπει να κάνω:
α) Οι ασθενείς επικοινωνούν με τον Γιατρό/Φαρμακοποιό τους και του αναφέρουν το γεγονός
β) Ο Επαγγελματίας της Υγείας αναφέρει την ανεπιθύμητη ενέγεια με την κίτρινη κάρτα, είτε εντύπως είτε ηλεκτρονικώς στο Συμβούλιο Φαρμάκων ή την αναφέρει στον εκπρόσωπο της εταιρίας που προμηθεύει το εν λόγω φάρμακο.


4. Απάντηση 4
4. Ποιές αλλαγές επήλθαν στη Νομοθεσία με την είσοδο της Κύπρου στην Ε.Ε:
Στις 14 Απριλίου 2006 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε ισχύ ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος 75(Ι) του 2006.

Η εν λόγω τροποποίηση υιοθέτησε τις πιο κάτω Οδηγίες:

1. Οδηγία 2004/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, και

2. Οδηγία 2004/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση όσον αφορά τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης.

3. Τροποποιήσεις στη νομοθεσία επέφερε και ο Κανονισμός 726/2004, που αντικατέστησε τον Κανονισμό 2309/93/ΕΚ.
Ανασκόπηση των σημαντικότερων αλλαγών που επέφερε στην εθνική φαρμακευτική νομοθεσία η είσοδος της Κύπρου στην Ε.Ε, γίνεται σε εγκύκλιο με ημερομηνία 04/09/2004.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση