Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ευθύνη του τομέα προμηθειών και διανομής είναι η απρόσκοπτη προμήθεια, παραλαβή και διανομή φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των Κρατικών νοσηλευτηρίων στα πλαίσια των προνοιών των περί Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμων του 2003 έως 2006 και σχετικών κανονισμών. Όλες οι εργασίες του τομέα έχουν ως στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κρατικών νοσηλευτηρίων και κατ’ επέκταση των δικαιούχων ασθενών.

Κατά το 2006 ετοιμάστηκε και έτυχε εφαρμογής Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση του συστήματος προμήθειας Φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων. Το σχέδιο ετοιμάστηκε σε συνεργασία με λειτουργούς της Αρμόδιας Αρχής ενώ η τελική του μορφή αποφασίστηκε από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με το σχέδιο έχουν συσταθεί τέσσερις τριμελείς ομάδες η κάθε μια από τις οποίες έχει την πλήρη ευθύνη για την αλυσίδα προμήθειας συγκεκριμένων φαρμάκων (ανά κατηγορία ATC) ενώ παράλληλα έχει συσταθεί μία τριμελής ομάδα με πλήρη ευθύνη την προμήθεια ιατρικών αναλωσίμων. Η στελέχωση των πιο πάνω ομάδων έγινε από λειτουργούς του τομέα προσφορών και του τομέα προμηθειών μετά από κατάλληλες μετακινήσεις και προσωρινή στέγαση στα κτίρια των Φαρμακευτικών Αποθηκών.

Τα επιμέρους καθήκοντα των νεοσυσταθέντων ομάδων περιλαμβάνουν:

· Τον εντοπισμό αναγκών
· Την προκήρυξη προσφορών
· Την παρακολούθηση των συμβάσεων
· Την τροχοδρόμηση και ολοκλήρωση συνοπτικών διαδικασιών
· Την αποστολή τηλεομοιοτύπων για τμηματικές παραδόσεις και την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (additional)
· Τη συμμετοχή στην ομάδα αξιολόγησης
· Την ετοιμασία καταλόγου των προϊόντων προς έκδοση (picking list), την καταχώρηση των παραλαβών και των εκδόσεων στις πινακίδες διακίνησης των φαρμάκων (tally cards) και την αποστολή των φαρμάκων στα κρατικά φαρμακεία και άλλα ιδρύματα.
· Την επικοινωνία με τα κρατικά φαρμακεία για άμεση και έγκυρη επίλυση προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν

Επιπλέον ο νέος κλάδος προμηθειών έχει την ευθύνη της παραλαβής φαρμάκων και ιατρικών αναλωσίμων από οικονομικούς φορείς στους οποίους τα έχει κατακυρώσει με σχετικές συμβάσεις.

Τέλος, το σχέδιο προβλέπει την μόνιμη στέγαση του νέου κλάδου προμηθειών στο κτίριο του πρώην Φαρμακευτικού εργαστηρίου. Οι τελικές μετακινήσεις και η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2007.

Στο κρατικό τομέα, κάτω από τη διεύθυνση του Τομέα Προμηθειών και Διανομής λειτουργούν 41 κρατικά φαρμακεία 8 από τα οποία αποτελούν νοσοκομειακά φαρμακεία, 5 φαρμακεία σε εξωτερικά ιατρεία και 28 φαρμακεία λειτουργούν σε Αστικά και Αγροτικά Κέντρα Υγείας.

Τα κρατικά φαρμακεία και η Μονάδα Παρεντερικής Διατροφής στελεχώνονται με 109 φαρμακοποιούς, 7 τεχνικούς φαρμακείου και 18 βοηθούς φαρμακείου.

Για να επικοινωνήστε με τα κρατικά φαρμακεία ακολουθείστε το σύνδεσμο Τηλέφωνα ΕπικοινωνίαςΠαρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση