Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων ζητημάτων που σχετίζονται με φάρμακα. Η επαγρύπνηση για τα φάρμακα και τη χρήση τους, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την καλύτερη κατανόηση τους και εντοπίζει τους κινδύνους που δεν ήταν γνωστοί κατά τη διάρκεια της εγγραφής τους και που σχετίζονται με τη χρήση τους στον ευρύτερο πληθυσμό.

Η ενδελεχής παρακολούθηση της χρήσης και της ασφάλειας των φαρμάκων, η συλλογή όλων των περιστατικών που ενδεχομένως συνδέονται με φάρμακα και η άμεση ανταπόκριση του Τομέα Φαρμακοεπαγρύπνησης και Κλινικών Δοκιμών με μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής χρήση τους και αποτελούν δραστηριότητες οι οποίες προκύπτουν από την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου για τη Φαρμακοεπαγρύπνηση.


Share