Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Από το 2015 η επικαιροποίηση στις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων πραγματοποιείται σε ετήσια βάση ώστε οι μειώσεις που συνήθως παρατηρούνται στις τιμές των φαρμάκων στις χώρες αναφοράς να μεταφέρονται και στις τιμές των φαρμάκων στην Κύπρο.

Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι τιμολόγησης υποβάλλουν κάθε χρόνο τις προτεινόμενες νέες τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και τις τιμές που ισχύουν στις χώρες αναφοράς. Ακολούθως τα στοιχεία που υποβάλλονται διασταυρώνονται από τον Τομέα Καθορισμού Τιμών Φαρμάκων και εφαρμόζονται οι πρόνοιες της σχετικής Υπουργικής Γνωστοποίησης.Έναρξη Διαδικασίας Επικαιροποίησης 2023-2025
Share