Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Ο Τομέας Καθορισμού Τιμών Φαρμάκων έχει ως αρμοδιότητα την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ), της οποίας οι λειτουργίες καθορίζονται στο Μέρος VII του Κεφαλαίου Γ του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμο του 2001 (70(I)/2001). Επιπρόσθετα ο τομέας έχει αναλάβει την υποστήριξη της Επιτροπής Φαρμάκων (ΕΦ) σχετικά με αιτήματα για την συμπερίληψη φαρμακευτικών προϊόντων στο σχέδιο συμπληρωμής.


Στις επιμέρους αρμοδιότητες του τομέα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  · Εξέταση των αιτήσεων καθορισμού, αύξησης και μείωσης της χονδρικής και λιανικής τιμής συνταγογραφούμενων φαρμάκων σύμφωνα με τα κριτήρια της Νομοθεσίας και των σχετικών Υπουργικών Γνωστοποιήσεων, την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων με βάση τις πρόνοιες της υφιστάμενης νομοθεσίας καθώς και τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη διαφάνεια 89/105 ΕΕ.
   · Προετοιμασία της θεματολογίας για τις συνεδρίες της Επιτροπής Ελέγχου Τιμών Φαρμάκων (ΕΕΤΦ) και παρουσίαση των θεμάτων σε αυτήν
   · Ετοιμασία τιμοκαταλόγου φαρμακευτικών προϊόντων και δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας
    · Δημιουργία Παρατηρητηρίου για Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ)
    · Ετήσια Επικαιροποίηση του Ενιαίου Τιμοκαταλόγου δυνάμει των διατάξεων της Υπουργικής Γνωστοποίησης
     · Αξιολόγηση της τιμολογιακής πολιτικής (κάθε 2 χρόνια) δυνάμει των διατάξεων της Υπουργικής Γνωστοποίησης.
     · Ετοιμασία, επικαιροποίηση και προώθηση του καταλόγου φαρμάκων του σχεδίου συμπληρωμής (co-payment) στην Επιτροπή Φαρμάκων
      · Συμμετοχή στο PPRI (Pharmaceutical pricing and reimbursement information) του ΠΟΥ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) καθώς και στις συναντήσεις συνεργαζόμενων χωρών για την EURIPID (European Integrated Price Information Database)


     No documents found     Share