ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εισαγωγή

Στα πλαίσια της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα αλλά και της προετοιμασίας εισαγωγής του ΓεΣΥ, το Υπουργείο Υγείας (ΥΥ) σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) έχουν συστήσει ομάδες ετοιμασίας, εφαρμογής και παρακολούθησης Κλινικών Κατευθυντήριων Οδηγιών (ΚΚΟ-clinical guidelines) / Κλινικών Διαδρομών (ΚΔ-clinical pathways) και εργαστηριακών αλγορίθμων (πρωτοκόλλων). Οι ΚΚΟ/ΚΔ και οι εργαστηριακοί αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί στηρίζονται σε ενδελεχείς επιστημονικές εκδόσεις αξιόπιστων οργανισμών (π.χ. NICΕ Ηνωμένου Βασιλείου) και έχουν συνταχθεί μετά από επιστημονική αξιολόγηση και προσαρμογή τους στα δεδομένα της Κύπρου.
<BR>
Απευθύνονται στους επαγγελματίες υγείας στην Κύπρο και σκοπό έχουν να υποβοηθήσουν την παροχή φροντίδας υγείας που να βασίζεται στην τεκμηρίωση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με παράλληλη μείωση του κόστους. Αναμένεται ότι οι επαγγελματίες υγείας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, θα λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις οδηγίες και θα τις χρησιμοποιήσουν ως υποστηρικτικό εργαλείο. Αναμφίβολα, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τον θεράποντα ιατρό και την επιστημονική του κρίση, όπως επίσης και την ευθύνη στη διαχείριση των ασθενών του.
<BR>
Στην προσπάθεια δημιουργίας τους συνέβαλαν ιατρικοί λειτουργοί τόσο του δημόσιου τομέα όσο και του ιδιωτικού μέσω του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των διαφόρων Επιστημονικών Εταιρειών Κύπρου, όπως επίσης και άλλοι επαγγελματίες υγείας. Η ανάπτυξη ΚΚΟ/ΚΔ και εργαστηριακών αλγορίθμων αποτελεί μια δυναμική διαδικασία, που βασίζεται στην πιο πρόσφατη γνώση για τη συγκεκριμένη ασθένεια. Παρόλο που θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εμπλουτίζονται και να αναθεωρούνται κάθε τρία χρόνια βάσει της πιο πρόσφατης έρευνας / επιστημονικών δεδομένων, οι συγγραφείς, το ΥΥ και ο ΟΑΥ αποποιούνται κάθε ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα τους, καθώς επίσης και για συνεπαγόμενη λανθασμένη χρήση τους.
<BR>
Οι Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
<BR>
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΚΟ ΠΦΥ)
<BR>
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας / Τριτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΚΚΟ ΔΦΥ/ΤΦΥ)
<BR>
Εργαστηριακοί Αλγόριθμοι

No documents found


_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας