Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός Σ.Υ. 4/22 "Αγορά Υπηρεσιών για στελέχωση του Ιατρείου στο Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα, σύμφωνα με το Παράρτημα XIV"

Η Διεύθυνση Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας ανακοινώνει την πρόθεση της, να προβεί σε αγορά υπηρεσιών δυο (2) γενικών ιατρών για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες και άτομα διεθνούς προστασίας (πολιτικοί πρόσφυγες και Αιτητές πολιτικού ασύλου) στο Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών και Υποδοχής Ατόμων Διεθνούς Προστασίας στο Πουρνάρα.

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν περαιτέρω πληροφορίες στα συνημμένα έντυπα και να υποβάλουν την αίτησή τους σε έναν (1) κλειστό φάκελο στο κιβώτιο κιβώτιο προσφορών αρ. 1, της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών, του Υπουργείου Υγείας (στο φάκελο να αναγράφεται ο αρ. διαγωνισμού “Σ.Υ. 04/22”), υποβάλλοντας συμπληρωμένα τα έντυπα 1, 2 και 3 και όσα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/πτυχία απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη.

Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από την υφιστάμενη ανάγκη η επιλογή θα γίνει με τη διαδικασία κλήρωσης.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 24/01/22 η ώρα 10 π.μ.


3Γ. ΕΓΓΡΑΦΑ Σ.Υ. 04-22.docx (97,75 Kb)


Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)