ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τομείς Προαγωγής/ Πρόληψης Δημόσιας Υγείας και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης01. Διαχείριση Ποιότητας

Διαχείριση Ποιότητας

Η συνεχιζόμενη διασφάλιση της ποιότητας στη Νοσηλευτική Πρακτική αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της πολιτικής που εφαρμόζει η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών. Η ποιότητα στη νοσηλευτική και μαιευτική φροντίδα αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση των νοσηλευτών, δικαίωμα των ασθενών και συντελεστή επιτάχυνσης της προόδου, επιστημονικής και κλινικής, του νοσηλευτικού και μαιευτικού έργου.

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών δίνει μεγάλη βαρύτητα στη συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας της νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας ώστε να γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματική, αξιόπιστη, ευαίσθητη, ολιστική και να αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Για αυτό το λόγο η Διεύθυνση προωθεί μέτρα που να συμβάλουν στη συνεχόμενη παροχή ποιοτικής νοσηλευτικής και μαιευτικής φροντίδας όπως αναφέρονται πιο κάτω:

· Εισαγωγή προτύπων εργασίας και πρωτοκόλλων συνεργασίας και ανάπτυξη συστήματος ελέγχου εφαρμογής των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών/ πρωτοκόλλων εργασίας.
· Εφαρμογή της Κυβερνητικής Πολιτικής για τις Υπηρεσίες Υγείας με βάση την οποία κάθε Λειτουργός θα πρέπει να έχει την ευκαιρία και να του παρέχεται κάθε δυνατή διευκόλυνση ώστε σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του να επιμορφώνεται.
· Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού για τις οδηγίες, τους κανονισμούς και τη νομοθεσία που αφορούν τη νοσηλευτική και μαιευτική πρακτική.
· Συνεχής αναθεώρηση και βελτίωση των σχετικών Νομοθεσιών που αφορούν τη Νοσηλευτική και Μαιευτική.
· Σύστημα ελέγχου για πιστή εφαρμογή της Νομοθεσίας, των Κανονισμών και άλλων επιστημονικών κριτηρίων που διέπουν το Νοσηλευτικό και Μαιευτικό Επάγγελμα.
· Αξιολόγηση του προσωπικού με αντικειμενικά και ποιοτικά κριτήρια.
· Εισαγωγή πλαισίων συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού στον κλινικό χώρο με τα εμπλεκόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα, για τη διεκπεραίωση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
· Υποστήριξη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών Νοσηλευτικής και Μαιευτικής με συνεχή καθοδήγηση και ενημερωμένο πρόγραμμα, από τους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς όλων των βαθμίδων στα διάφορα τμήματα των Νοσοκομείων και των άλλων Υπηρεσιών.
· Θεσμοθέτηση τακτικών συναντήσεων της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών με εμπλεκόμενους φορείς και οργανωμένα σύνολα.
ΕλληνικάΑγγλικά
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Αγγειακής Προσπέλασης
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Αγγειακής Προσπέλασης.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Αιμοκάθαρση
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Αιμοκάθαρση.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Αποστείρωσης
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Αποστείρωση.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη θεραπεία των Κατακλίσεων
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη θεραπεία των Κατακλίσεων.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πρόληψη των Κατακλίσεων
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την πρόληψη των Κατακλίσεων.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Εντατική Νοσηλεία Ενηλίκων
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες  Εντατικής Νοσηλείας Ενηλίκων.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Μέτρησης Ζωτικών Σημείων σε Ενήλικες
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Μέτρησης Ζωτικών Σημείων σε Ενήλικες.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Περιεγχειρητική Νοσηλευτική.pdf

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Χορήγησης Φαρμακευτικών Σκευασμάτων
Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Χορήγησης Φαρμακευτικών Σκευασμάτων.pdf
_______________________________________________
© 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Υγείας