Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Μέλη

Το Συμβούλιο απαρτίζεται από το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ως Πρόεδρο και τα μέλη που συγκροτούνται από τους Διευθυντές ή και τους αντικαταστάτες τους των πιο κάτω Υπηρεσιών: των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Χημείου του Κράτους υπό το Υπουργείο Υγείας, του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Κτηνιατρικών Υπηρεσιών υπό το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, της Υπηρεσίας Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών υπό το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ενός αντιπροσώπου της Ένωσης Δήμων και ενός αντιπροσώπου του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

Κάθε υπηρεσία που συμμετέχει στο Συμβούλιο, έχει τις δικές της αρμοδιότητες αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει ο συντονιστικός φορέας που επιλύει προβλήματα και λειτουργεί υποστηρικτικά.Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας έχουν σαν αποστολή την λήψη όλων εκείνων των μέτρων στο τομέα των τροφίμων και της περιβαλλοντικής υγιεινής, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες είναι η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο ολόκληρης της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου. Επίσης είναι η Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης στο στάδιο της λιανικής πώλησης. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια αναπτύσσουν, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, μια ενιαία και ολοκληρωμένη πολιτική για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις νέες νομοθεσίες όσο και τη συνεχή ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων.

Όσον αφορά την περιβαλλοντική υγιεινή, έχουν την αρμοδιότητα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, καταπολέμησης εντόμων ιατρικής σπουδαιότητας, επιθεώρηση /έλεγχος δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, υγειονομική διαφώτιση, έλεγχος δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών και των θαλάσσιων περιοχών λουομένων, έλεγχος της παρασκευής και διάθεσης απορρυπαντικών, διερεύνηση παραπόνων για οχληρίες, έλεγχος του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων και εφαρμογή της σχετικής με το κάπνισμα νομοθεσίας.

Περαιτέρω εμπλέκονται, μαζί με άλλες Υπηρεσίες, στην πρόληψη και διερεύνηση κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών συμπεριλαμβανομένων και τροφικών δηλητηριάσεων. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια, διενεργούνται επιδημιολογικές έρευνες για εντοπισμό της πηγής μόλυνσης για αποφυγή εκδήλωσης νέων κρουσμάτων.

Γενικό Χημείο του Κράτους

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Υγείας και είναι ο κατεξοχήν αρμόδιος κρατικός φορέας του χημικού, βιολογικού/μικροβιολογικού και τοξικολογικού εργαστηριακού ελέγχου και λειτουργεί ως εθνικό κέντρο ελέγχου των τροφίμων, φαρμάκων, ναρκωτικών και αστυνομικών τεκμηρίων. Σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων παρακολούθησης και ερευνών στο περιβάλλον και δραστηριοποιείται πολύπλευρα σε θέματα επιπτώσεων του Περιβάλλοντος στην Υγεία. Αποτελείται από εφτά (7) Τομείς και 21 εξειδικευμένα Εργαστήρια στα παραπάνω πεδία της αρμοδιότητάς του.

To ΓΧΚ είναι διαπιστευμένο σε ένα μεγάλο εύρος δοκιμών/αναλύσεων βάσει του διεθνούς και ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ/ISO IEC 17025:2005 από τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας (ΚΟΠΠ): www.mcit.gov.cy/cys).

Ιδιαίτερα όσο αφορά τον τομέα των τροφίμων, είναι το Επίσημο Εργαστήριο Ελέγχου σύμφωνα με τους Περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώλησης) Νόμους του 1996-2011 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για χημικές, μικροβιολογικές/βιολογικές, ραδιολογικές αναλύσεις τροφίμων και πόσιμου εμφιαλωμένου νερού, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σχετική εκτίμηση κινδύνου. Προς τούτο λειτουργεί και Μονάδα Εκτίμησης Κινδύνου στο ΓΧΚ. Ταυτόχρονα λειτουργεί και Μονάδα Πληροφορικής για τη συλλογή και επεξεργασία των αναλυτικών αποτελεσμάτων των εργαστηρίων σε μια βάση δεδομένων LIMS, τα οποία εν συνεχεία αποστέλλονται στην EFSA, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους επίσημους οργανισμούς.

Επιπλέον, το ΓΧΚ είναι το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για μεγάλο αριθμό πεδίων χημικών, μικροβιολογικών/ βιολογικών αναλύσεων τροφίμων όπως Υπολείμματα Κτηνιατρικών Φαρμάκων, Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων, PCB's και Διοξινών, Περιβαλλοντικών Ρύπων και Φυσικών Τοξινών, Μικροβιολογία Τροφίμων, Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών και Υλικών σε Επαφή με Τρόφιμα.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, το ΓΧΚ συμμετέχει σε διάφορα Συμβούλια και Επιτροπές (σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο). Επιπλέον ο Διευθυντής του ΓΧΚ ex officio είναι μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος EFSA Advisory Forum, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Εκτίμησης Κινδύνου είναι το Σημείο Επαφής με την EFSA, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Πληροφορικής είναι μέλος της Ομάδας Δικτύωσης της EFSA για την Παρακολούθηση των Φυτοφαρμάκων και ένας χημικός είναι μέλος της Ομάδας Επικοινωνίας της EFSA.

Τμήμα Γεωργίας

Βασική αποστολή του Τμήματος Γεωργίας είναι η ανάπτυξη του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα μέσω της επιμόρφωσης και της καθοδήγησης των αγροτών, του σχεδιασμού και της εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων έτσι που να αποτελεί την τεχνοκρατική εμπροσθοφυλακή του αγροτικού κόσμου της Κύπρου και για πρακτική υλοποίηση των διαφόρων μέτρων πολιτικής, με ευαισθησία ως προς τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου.

Τα σημερινά προγράμματα δεν αποσκοπούν κατ΄ανάγκη σε αύξηση της παραγωγής, αλλά επιδιώκουν παράλληλα να επιτύχουν αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων στην ντόπια και διεθνή αγορά, καθώς και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και συντελεστών της παραγωγής.

Η σωστή, έγκαιρη και αντικειμενική ενημέρωση, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του αγροτικού μας κόσμου στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της γεωργοκτηνοτροφίας, καθώς και σε θέματα εναρμόνισης της κυπριακής γεωργίας με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποστολής του Τμήματος Γεωργίας για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου.

Στόχος επίσης του Τμήματος Γεωργίας στη νέα μετενταξιακή εποχή να εφαρμόζει το γεωργικό νομοθετικό και ρυθμιστικό κεκτημένο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου, ικανοποιώντας αφενός τις συναφείς υποχρεώσεις της χώρας μας προς την Ε.Ε. και διασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων και ασφαλών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων προς όφελος τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών.


Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιες τόσο για τον έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης όσο και για τον έλεγχο των ζωικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου. Είναι διαρθρωμένες σε κεντρικό και επαρχιακό επίπεδο. Σε κεντρικό επίπεδο λειτουργούν οι τομείς Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας και Υγείας και Ευημερίας των Ζώων καθώς και οι Κλάδοι Κτηνιατρικών Εργαστηρίων, Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων, Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων, Δημόσιων Συμβάσεων και Δημοσιότητας, Διαφώτισης και Εκπαίδευσης.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία που αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης στο στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης, αποθήκευσης και μεταφοράς.

Ο Τομέας Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας έχει την αποκλειστική ευθύνη της έγκρισης των εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης και την εξέλεγξη HACCP στις εν λόγω εγκαταστάσεις, με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις που παράγουν παγωτό και μέλι, τον καταρτισμό προγράμματος επιθεωρήσεων και δειγματοληψιών και συντονισμού ελέγχων στις εγκαταστάσεις τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Η αρμοδιότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών φτάνει μέχρι το σημείο λιανικής πώλησης όσον αφορά τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ενώ για το κρέας συμπεριλαμβάνει και το σημείο λιανικής πώλησης. Επιπλέον έχει αποκλειστική ευθύνη για την εγγραφή των κρεοπωλείων. Επίσης έχει την ευθύνη για το συντονισμό των ελέγχων όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο των τροφίμων ζωικής προέλευσης.

Επιπλέον οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες συνεργάζονται με άλλες Υπηρεσίες, στη πρόληψη και διερεύνηση τροφικών δηλητηριάσεων και μολυσματικών ασθενειών.

Ένωση Δήμων

Η Ένωση Δήμων Κύπρου είναι η κύρια οργάνωση Τοπικών Αρχών της Κύπρου. Ο κύριος σκοπός της είναι να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της αυτονομίας της τοπικής αυτοδιοίκησης και να ενεργεί ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, έναντι της Κυβέρνησης και άλλων δημόσιων φορέων και οργανισμών. Επίσης αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στις σχέσεις Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου ιδρύθηκε το 1981. Παρόλο που η εγγραφή μέλους είναι προαιρετική, όλοι οι Δήμοι (39), που καλύπτουν το 65% του πληθυσμού της Κύπρου, είναι μέλη της Ένωσης.

Σύνδεσμος Καταναλωτών Κύπρου

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών από το 1973 σαν ένας ανεξάρτητος, μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός, ακομμάτιστος οργανισμός. Ο Σύνδεσμος είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς Καταναλωτών – CONSUMERS INTERNATIONAL (1980) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καταναλωτών - BEUC (2002).

Σκοπός του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών αποτελεί η προάσπιση των βασικών δικαιωμάτων του καταναλωτή στην Κύπρο όπως αυτά έχουν καθοριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάρτιση του καταναλωτή σε βαθμό που να γνωρίζει όχι μόνο τα δικαιώματα του αλλά και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του.
Σχετικά Αρχεία:

25_2_2016ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 1054,85Kb)