Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Εκτίμηση & Διαχείριση Κινδύνου


Σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οι βασικές αρχές σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών θεσπίζονται βάσει της σχετικής γενικής νομοθεσίας της Ε.Ε. και συμπληρώνοντσι από την εθνική τους νομοθεσία. Το βασικό πνεύμα της νομοθεσίας αυτής είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ε.Ε. για την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία αποσκοπεί: α) στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των τροφίμων, β) στην υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων, καθώς και της υγείας των φυτών στην Ε.Ε. μέσω της λήψης συνεκτικών μέτρων από το αγρόκτημα στο τραπέζι και γ) στην κατάλληλη επιτήρηση και συγχρόνως στην αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Στις 28 Ιανουαρίου 2002, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 "για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων".

Μεταξύ των προνοιών του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 είναι οι πρόνοιες για την ανάλυση του κινδύνου σε σχέση με τρόφιμα. H διαδικασία αυτή αποτελείται από τρεις αλληλένδετες συνιστώσες: εκτίμηση του κινδύνου, διαχείριση του κινδύνου και ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο.

  • «Εκτίμηση του κινδύνου»: η διαδικασία επιστημονικής βάσης που απαρτίζεται από τέσσερα βήματα: τον προσδιορισμό της πηγής του κινδύνου, τον χαρακτηρισμό της πηγής του κινδύνου, την αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και τον χαρακτηρισμό του κινδύνου.
  • «Διαχείριση του κινδύνου»: η διαδικασία της στάθμισης εναλλακτικών πολιτικών, αφού ζητηθεί η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών και αφού ληφθεί υπόψη η εκτίμηση του κινδύνου και άλλοι εύλογοι παράγοντες και, εάν χρειαστεί, της επιλογής των κατάλληλων μέσων πρόληψης και ελέγχου.
  • «Ενημέρωση για τον κίνδυνο»: η αμφίδρομη ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου, όσον αφορά τις πηγές του κινδύνου και τους κινδύνους, τους παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο και τους διάφορους τρόπους αντίληψης του κινδύνου, μεταξύ των εκτιμητών του κινδύνου, των διαχειριστών του κινδύνου, των καταναλωτών, των επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένης της εξήγησης των πορισμάτων που συνδέονται με την εκτίμηση του κινδύνου και η βάση των αποφάσεων για τη διαχείριση του κινδύνου.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα συστήματα ασφάλειας τροφίμων και τις Αρμόδιες Υπηρεσίες στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. παρέχονται στην τελευταία εκδοχή του EU Food Safety Almanac (2017) που εκδόθηκε από το Ινστιτούτο BfR της Γερμανίας.


- Εκτίμηση Κινδύνου
- Διαχείριση Κινδύνου
- Ενημέρωση για τον Κίνδυνο
ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Εθνική Έρευνα για τη Διατροφή του Πληθυσμού της Κύπρου