Ιατρικές Υπηρεσίες

5. Απαιτήσεις για την τοποθέτηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων στην Κυπριακή Αγορά

Ρυθμιστικές Πληροφορίες


Για την τοποθέτηση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στην Κυπριακή αγορά, που είναι ήδη εγγεγραμμένος από κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεπώς φέρει την σήμανση συμμόρφωσης CE και συνοδεύεται από όλα τα κατάλληλα πιστοποιητικά συμμόρφωσης δεν χρειάζεται κάποια περαιτέρω εγγραφή στην Κύπρο.

Ωστόσο, οφείλετε να κοινοποιήσετε στην Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού τα προϊόντα που πρόκειται να κυκλοφορήσετε στην Κυπριακή αγορά, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο «Notification of Medical Devices».

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι η Αρμόδια Αρχή Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Κύπρου αποδέχεται ως επίσημη γλώσσα για προϊόντα τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μη επαγγελματίες υγείας την ελληνική, ενώ για προϊόντα που προορίζονται για επαγγελματίες υγείας είναι αποδεκτή και η αγγλική γλώσσα.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Notification of Medical Devices.xlsxInformation services survey


Τελευταία Ενημέρωση στις:

07/02/2020 11:57:36 AM

 
Back To Top