Ιατρικές Υπηρεσίες

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (ACCREDITATION)

Ανακοινώσεις


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Τίτλος Σχεδίου: Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση (Accreditation)
  Σκοπός

  To Σχέδιο αποσκοπεί στην παροχή οικονομικών κινήτρων στα Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση τους με πρότυπα από Οργανισμούς που εξειδικεύονται στη νοσοκομειακή φροντίδα (ISQua). Αφορά ιδιωτικά νοσηλευτήρια και δημόσια νοσηλευτήρια.

  Παρέχεται:


   · κάλυψη μέρους των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία του νοσηλευτηρίου

   · κάλυψη μέρους του κόστους απόκτησης πιστοποιητικού διαπίστευσης.


  Χρηματοδότηση

  Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU, του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται στα €2.5 εκατομμύρια.

  Δικαιούχοι και Ύψος Χορηγίας

  Δικαιούχοι για χορηγία είναι ιδιωτικά νοσηλευτήρια που έχουν άδεια ίδρυσης σύμφωνα με τον Περί Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (Έλεγχος Ίδρυσης και Λειτουργίας) Νόμους του 2001 - 2022, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και δημόσια νοσηλευτήρια, που δραστηριοποιούνται στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές.

  Συγκεκριμένα:


   · Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια εκτός ΓεΣΥ επιχορηγούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς DeMinimis (ανώτατο συσωρευτικό όριο επιχορήγησης 200.000 για όλα τα σχέδια Σχεδίου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας που είναι δικαιούχοι).

   · Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια εντός ΓεΣΥ (με πέραν του 80% των δραστηριοτήτων τους να είναι εντός ΓεΣΥ) εξαιρούνται των Κανονισμών DeMinimis

   · Δημόσια Νοσηλευτήρια εξαιρούνται των Κανονισμών DeMinimis

   · Νοσηλευτήρια που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες και είναι ήδη διαπιστευμένα και προτίθενται να επαναδιαπιστευτούν


  Οι δικαιούχοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση, ως εξής:

  Επιχορηγούνται οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες που απαιτούνται για την προετοιμασία του νοσηλευτηρίου, μέχρι 50% της δαπάνης με μέγιστο πόσο:

  Κατηγορία Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου
  Ανώτατο Ποσό σε Ευρώ
  Α. Νοσοκομεία
  25.000
  Β. Πολυκλινικές
  15.000
  Γ. Κλινικές
  12.500
  Δ. Κλινικές Ημερήσιας Νοσηλείας
  10.000
  Κατηγορία Δημόσιου Νοσηλευτηρίου
  Ανώτατο Ποσό σε Ευρώ
  Α. Πέραν των 5 ειδικοτήτων και τουλάχιστον 30 κλίνες
  25.000
  Β. Από 3 μέχρι 5 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα
  15.000
  Γ. Μέχρι 2 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα
  12.500
  Δ. Ημερήσιας Νοσηλείας με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00 και τουλάχιστον 2 κλίνες ανά ιατρική ειδικότητα
  10.000

  Επιχορηγείται η απόκτηση πιστοποιητικού Διαπίστευσης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπίστευσης, μέχρι 70% της δαπάνης με μέγιστο ποσό:

  Κατηγορία Ιδιωτικού Νοσηλευτηρίου
  Ανώτατο Ποσό σε Ευρώ
  Α. Νοσοκομεία
  35.000
  Β. Πολυκλινικές
  30.000
  Γ. Κλινικές
  25.000
  Δ. Κλινικές Ημερήσιας Νοσηλείας
  15.000
  Κατηγορία Δημόσιου Νοσηλευτηρίου
  Ανώτατο Ποσό σε Ευρώ
  Α. Πέραν των 5 ειδικοτήτων και τουλάχιστον 30 κλίνες
  35.000
  Β. Από 3 μέχρι 5 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα
  30.000
  Γ. Μέχρι 2 ειδικότητες και τουλάχιστον 3 κλίνες ανά ειδικότητα
  25.000
  Δ. Ημερήσιας Νοσηλείας με ωράριο εργασίας 07.00 – 19.00 και τουλάχιστον 2 κλίνες ανά ιατρική ειδικότητα
  15.000

  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους μόνο με συστημένο ταχυδρομείο ή δια χειρός εξασφαλίζοντας απόδειξη παραλαβής. Το Έντυπο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που ζητούνται σ’ αυτό. Η χρονική περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2023 έως 14 Ιουλίου 2023.


  Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται στην πιο κάτω διεύθυνση:

  Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση (Accreditation)

  (Υπόψη: Δρ Καρολίνα Στυλιανού)
  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
  Κτήριο «Γιώρκειο», Μεσοπάτωμα, Γραφείο Μ18
  Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17
  1448 Λευκωσία

  Για ερωτήματα σχετικά με το σχέδιο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:


  hospitalaccreditation@mphs.moh.gov.cy


  Η σειρά προτεραιότητας επιδότησης θα καθορίζεται με βάση τη σειρά υποβολής των αιτήσεων (άμεση αξιολόγηση) και το ανώτατο ποσό εγκρίσεων δεν θα ξεπεράσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό της Πρόσκλησης.


  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Οδηγός- Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε Ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη Διαπίστευση (Accreditation).pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Διάγραμμα Υλοποίησης Σχεδίου.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υποχρεώσεις Αναδοχου για την Ορθή Χρήση του Λογότυπου χρηματοδότησης ΕΕ από το NextGenerationEU.pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2A -2Β ISQua External Evaluation Association (IEEA)Accredited Organisations & ISQua External Evaluation Association(IEEA) Accredited .pdf

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Αίτηση Συμμετοχής στο Σχέδιο Επιδότησης για τη Διαπίστευση Ιδιωτικών και Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 Αίτημα Καταβολής Χορηγίας.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 Γραπτή Δήλωση που εκδίδεται δυνάμει το Κανονισμού 3(2) των περί Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 Υπεύθυνη Δήλωση Ενιαίας Επιχείρησης.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 Δήλωση αναφορικά με τους πραγματικούς Δικαιούχους Αιτητές σε Προσκληση Σχεδίου Χορηγιών.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Δείγμα Βιογραφικού Σημειώματος Υπεύθυνου Συμβούλου Έργου.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 Εμπειρία Υπεύθυνου Συμβούλου Έργου ή και Εταιρείας.docx

  Κατεβάστε το αρχείο τύπου Word ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 Δήλωση Υπεύθυνου Συμβούλου Έργου ή και Εταιρείας.docx
  Back To Top