Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Νεωτεριστικά τρόφιμα


ΝΕΩΤΕΡΙΣΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ.

Τα Νέα ή Νεωτεριστικά Τρόφιμα ρυθμίζονται από τον Κοινοτικό Κανονισμό (EC) 258/97 και αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή του είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Λειτουργοί των Υγειονομικών Υπηρεσιών λαμβάνουν μέρος στην ομάδα εργασίας για τα Νεωτεριστικά τρόφιμα και στην μόνιμη επιτροπή της Ε.Ε.
Νεωτεριστικά Τρόφιμα θεωρούνται τα τρόφιμα ή τα συστατικά τροφίμων τα οποία δεν κυκλοφορούσαν σε σημαντικό βαθμό στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα πριν το 1997.
Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό μια εταιρεία που προτίθεται να παρασκευάσει και να πωλήσει ένα νεωτεριστικό τρόφιμο ή συστατικό, καταθέτει αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά που είναι επιστημονικό υλικό, σύμφωνα με τη Σύσταση 97/618/EC, στην αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλουςΗ αρμόδια Αρχή του κράτους μέλους μελετά την αίτηση και θα πρέπει να αποστείλει μέσα σε 90 μέρες την γνώμη της στην Επιτροπή.

Η Επιτροπή αποστέλλει την αρχική θεώρηση της αίτησης στα υπόλοιπα κράτη μέλη για σκοπούς σχολίων ή ενστάσεων μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 60 ημερών.
Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις τότε το υπεύθυνο κράτος μέλος ειδοποιά την εταιρεία ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το νεωτεριστικό τρόφιμο ή συστατικό.
Σε περίπτωση αντιδράσεων αυτές εκφράζονται δια μέσου της ομάδας εργασίας της μόνιμης επιτροπής για τα τρόφιμα (SCFF – Standing Committee on Food and Feed). Τυχόν εμπλοκή στο θέμα τότε αποστέλλεται για τελική απόφαση στο Συμβούλιο Υπουργών.
Τέλος όσον αφορά τις τελικές αποφάσεις για τα Νεωτεριστικά Τρόφιμα, αυτές περιλαμβάνουν και την ορθή αναγραφή των πληροφοριών στην σήμανση τροφίμου.

Στην Κύπρο οι αιτήσεις για Νεωτεριστικά Τρόφιμα εξετάζονται από υποεπιτροπή του Συμβουλίου Τροφίμων και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας πέραν της συμμετοχής τους στην υποεπιτροπή ενεργούν και σαν συντονιστικό όργανο της υποεπιτροπής.


Last Modified:
10/01/2018 10:27:22 AM
 
Back To Top