Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Χημική Ασφάλεια των Τροφίμων Ποικίλες Ουσίες


«πρόσθετο τροφίμων» σημαίνει ουσία, με ή χωρίς θρεπτική αξία, που δεν καταναλώνεται συνήθως μόνη της ως τρόφιμο ούτε χρησιμοποιείται συνήθως ως χαρακτηριστικό συστατικό τροφίμων και της οποίας η σκόπιμη προσθήκη σε τρόφιμο, για τεχνολογικούς σκοπούς, κατά τη μεταποίηση, παρασκευή, συσκευασία, μεταφορά ή αποθήκευση του τροφίμου, έχει ως αποτέλεσμα ή αναμένεται λογικά να έχει ως αποτέλεσμα το να αποτελούν η ίδια ή τα παράγωγά της συστατικό στοιχείο του τροφίμου αυτού, άμεσα ή έμμεσα. Πρόσθετα τροφίμων είναι οι ποικίλες ουσίες, οι χρωστικές και οι γλυκαντικές ουσίες.

1. Ποικίλες ουσίες

Διέπονται από τους Περί Ποικίλων Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμούς (ΚΔΠ 126/2002 Ε.Ε.Παρ.ΙΙΙ(Ι), αρ. 3585, 11.3.2.2002) και περιλαμβάνουν ουσίες όπως συντηρητικά, γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, αντιοξειδωτικά, ρυθμιστές οξύτητας, υγροσκοπικά μέσα, υλικά γλασαρίσματος κ.λπ.

Στους Κανονισμούς ενσωματόθηκαν οι οδηγίες 95/2/ΕΚ, 96/77/ΕΚ, 2003/95ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Οκτωβρίου για τροποποιήσεις της Οδηγίας 96/77/ΕΚ.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί τέθηκαν σε εφαρμογή την 11ην Μαρτίου 2002 και περιέχουν:

1. τις επιτρεπόμενες ποικίλες ουσίες καθώς και τα κριτήρια καθαρότητας τους.
2. τα τρόφιμα που απαγορεύεται να περιέχουν ποικίλες ουσίες.
3. τα τρόφιμα που μπορούν να έχουν μόνον ορισμένες επιτρεπόμενες ποικίλες ουσίες.
4. τα τρόφιμα που επιτρέπεται να έχουν συντηρητικά ή αντιοξειδωτικά, το είδος του
συντηρητικού ή αντιοξειδωτικού καθώς και τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα τους.
5. τις ποικίλες ουσίες καθώς και τα μέγιστα επίπεδα τους που μπορεί να προστίθενται σε
ορισμένα τρόφιμα.
6. τους επιτρεπόμενους φορείς και διαλύτες.
7. τις επιτρεπόμενες ποικίλες ουσίες που επιτρέπεται να προστίθενται σε τροφές που
προορίζονται για βρέφη ή νήπια.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν τους υπ’ αναφορά Κανονισμούς. Ελέγχουν τα τρόφιμα κατά πόσον τα συστατικά που δηλώνονται στη ετικέτα είναι τα επιτρεπόμενα και αποστέλλονται δείγματα τροφίμων στο Γενικό Χημείο για επιβεβαίωση.
Σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο προγραμματίζονται διάφορες δειγματοληψίες που στοχεύουν στην εφαρμογή των προαναφερθέντων Κανονισμών.

2. Χρωστικές Ουσίες

Διέπονται από τους Περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμούς (ΚΔΠ 78/2002) καθώς και με το Περί Τροποποίησης Παραρτήματος των Περί Χρωστικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμών Διάταγμα του 2003.

Οι υπ’ αναφορά Κανονισμοί έγιναν για να εναρμονίσουν τη Νομοθεσία μας με τις οδηγίες:
1. 94/36/ΕΚ για τις χρωστικές ουσίες που μπορούν να προστίθενται στα τρόφιμα.
2. 95/45/ΕΚ για τα ειδικά κριτήρια καθαρότητας που πρέπει να έχουν οι χρωστικές
ουσίες καθώς και τις οδηγίες 1999/75/ΕΚ και 2001/50/ΕΚ που είναι τροποποιητικές.

Οι εν λόγω Κανονισμοί καθορίζουν:

i. τις επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες καθώς και τις μέγιστες ποσότητες που επιτρέπονται
στα τρόφιμα
ii. τα κριτήρια καθαρότητας τους
iii. τα τρόφιμα που δεν επιτρέπεται να περιέχουν χρωστικές ουσίες.
iv. τα τρόφιμα που μπορεί να έχουν μόνο ορισμένες επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες
v. τις επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες που επιτρέπονται μόνο για ορισμένες χρήσεις
vi. τις επιτρεπόμενες χρωστικές ουσίες που μπορούν να μπαίνουν σ΄ όλα τα τρόφιμα εκτός
αυτών που αναφέρονται στην παράγραφο iii.

3. Γλυκαντικές Ουσίες

Διέπονται από τους Περί Γλυκαντικών Ουσιών στα Τρόφιμα Κανονισμούς (ΚΔΠ 76/2002), οι οποίοι τροποποιήθηκαν με τις ΚΔΠ 322/2002 & ΚΔΠ290/2003.

Οι υπ’ αναφορά Κανονισμοί είναι εναρμονιστικοί των οδηγιών (i) 94/35 ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 96/83/ΕΚ και (ii) 95/31/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις 98/66/ΕΚ, 95/31/ΕΚ, 2000/51/ΕΚ & 2001/52/ΕΚ.

Αυτοί οι Κανονισμοί καθορίζουν τα κριτήρια καθαρότητας των επιτρεπόμενων γλυκαντικών ουσιών που επιτρέπεται να προστίθενται στα τρόφιμα καθώς και το μέγιστο επίπεδο τους. Καθορίζει επίσης τα είδη των τροφίμων που μπορούν να περιέχουν ορισμένες γλυκαντικές ουσίες.


Last Modified:
10/01/2018 10:27:28 AM
 
Back To Top