Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα που πωλούνται εξ αποστάσεως, στην Ελληνική γλώσσα


  ENGLISH

  Η νομοθεσία τροφίμων της Ε.Ε. απαιτεί όπως δίδονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τα τρόφιμα στους καταναλωτές προτού αυτοί προβούν στην εξ αποστάσεως αγορά του τροφίμου. Η εξ αποστάσεως πώληση τροφίμων περιλαμβάνει την πώληση μέσω διαδικτύου (ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κ.τ.λ.), την πώληση μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων στην τηλεόραση (telemarketing) ή το ραδιόφωνο, και γενικά την πώληση μέσω κάθε μέσου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη συμβάσεως μεταξύ τους.

  Η σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, και συγκεκριμένα το άρθρο 14. Οι βασικές απαιτήσεις είναι όπως όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα είναι διαθέσιμες τόσο πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς όσο και κατά την στιγμή της παράδοσης. Οι υποχρεωτικές αυτές πληροφορίες είναι όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται στην σήμανση των προσυσκευασμένων τροφίμων όπως εκθέτονται προς πώληση στην υπεραγορά. Ωστόσο, επιτρέπεται όπως η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας/ τελική ημερομηνία ανάλωσης δίδεται μόνο κατά τη στιγμή της παράδοσης, και όχι απαραιτήτως και πριν την ολοκλήρωση της αγοράς.

  Όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που πωλούνται εξ αποστάσεως, οι πληροφορίες είναι λιγότερο λεπτομερείς από ό,τι για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, και εξαρτώνται από την ομάδα τροφίμων. Η ελάχιστη απαίτηση είναι να αναφέρονται οι αλλεργιογόνες ουσίες που περιέχονται ως συστατικά στα τρόφιμα αυτά.

  Η εθνική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας (οι περί Σήμανσης, Παρουσίασης, και Διαφήμισης Τροφίμων (Γενικοί) Κανονισμοί του 2002-2010) απαιτεί όπως τόσο στα προσυσκευασμένα όσο και στα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα που πωλούνται εξ αποστάσεως, οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα διατίθενται στον καταναλωτή στην Ελληνική γλώσσα κατά την στιγμή της παράδοσης, εφόσον η επιχείρηση που προβαίνει στην εξ αποστάσεως πώληση έχει τις εγκαταστάσεις της στην Κύπρο.

  Εθελοντικά, οι υποχρεωτικές αυτές ενδείξεις μπορούν να δίδονται και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.


Information services surveyLast Modified:
08/02/2021 03:17:38 PM
 
Back To Top