Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Πώληση Γενετικά Τροποποιημένων Τροφίμων


ENGLISH

Περιγραφή

Επιτρέπετε η πώληση Γενετικά τροποποιημένων τροφίμων νοουμένου ότι αυτά πληρούν τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1829/2003. Μόνο εγκεκριμένα με βάση τον εν λόγω Κανονισμό Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα μπορούν να πωληθούν σε καταστήματα πώλησης τροφίμων.

«Γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα» νοούνται τα τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από Γενετικά τροποποιημένο οργανισμό.

Κριτήρια

Σε κάθε κατάστημα τα διατιθέμενα προς πώληση γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα η τα διατιθέμενα προς πώληση τρόφιμα που περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετούνται σε ειδικά διαρρυθμισμένα και ξεχωριστά ράφια από τα υπόλοιπα τρόφιμα.

Στα ράφια πάνω στα οποία τοποθετούνται τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή τα τρόφιμα τα οποία περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά τοποθετούνται σε περίοπτη θέση και φέρουν πινακίδα στην οποία αναγράφεται ευδιάκριτα και ευκρινώς στην ελληνική και αγγλική και τουρκική γλώσσα η φράση < Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα/ Τρόφιμα που περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένα συστατικά>.

Όταν το τρόφιμο προσφέρεται για πώληση στον τελικό καταναλωτή χωρίς προ συσκευασία, ή σε µμικρές προ συσκευασίες των οποίων η µμεγαλύτερη επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 10 εκατοστά, αυτά εξαιρούνται από την τοποθέτηση τους στα εν λόγω ξεχωριστά ράφια.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Υπουργείο Υγείας
Οδός Προδρόμου 1,
1449 Λευκωσία
Τηλ: +357 22605575, 22605554
Φαξ: +357 22605482
Ηλ. Ταχ.: healthservices@mphs.moh.gov.cy
Ιστοσελίδα: http://www.moh.gov.cy/moh/mphs/phs.nsf/

Information services surveyLast Modified:
08/02/2021 03:16:45 PM
 
Back To Top