Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Οι περί αρτυμάτων στα τρόφιμα κανονισμοί του 2002 (ΚΔΠ 276/2002)


Οι πιο πάνω Κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ την 1.12.02 και είναι εναρμονιστικοί

i. Της οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ως αυτή έχει τροποποιηθεί από την οδηγία 91/71/ΕΟΚ
ii. Του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 2232/92, και
iii. Της απόφασης 1999/217/ΕΚ

Στους υπ’ αναφορά Κανονισμούς μεταξύ άλλων δίδεται η ερμηνεία του αρτύματος, άρτυμα μεταποίησης, αρτυματικής ουσίας, αρτυματικό παρασκεύασμα, άρτυμα καπνιστών τροφίμων, κ.λ.π.

Καθορίζονται επίσης

i. Τα κριτήρια παρασκευής προς πώληση αρτυματικών ουσιών.
ii. Οι προδιαγραφές σήμανσης των υπό πώληση αρτυμάτων τόσον αυτών που προορίζονται στον τελικό
καταναλωτή όσο και αυτών που δεν προορίζονται στον τελικό καταναλωτή.
iii. Τη μέγιστη περιεκτικότητα στα τρόφιμα και ποτά ορισμένων ανεπιθύμητων ουσιών , οι οποίες προκύπτουν
από τη χρήση αρτυμάτων ή άλλων συστατικών με αρτυματικές ιδιότητες.


Last Modified:
10/01/2018 10:27:25 AM
 
Back To Top