Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGO

Παρασκευάσματα για Βρέφη και Βρέφη Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας


Παρασκευάσματα για Βρέφη και Βρέφη Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας.

Τα Παρασκευάσματα για Βρέφη και Βρέφη Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας διέπονται από τους περί Παρασκευασμάτων για Βρέφη και Βρέφη Δεύτερης Βρεφικής Ηλικίας Κανονισμούς του 2001 ( και των τροποποιήσεων τους ) οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 31/12/2001. ( Αρ. 3565, Κ.Δ.Π. 501/2001).

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή της Νομοθεσίας είναι οι Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

Για σκοπούς ερμηνείας “βρέφος” σημαίνει πρόσωπο που έχει ηλικία κάτω των 12 μηνών και “βρέφος” δεύτερης βρεφικής ηλικίας σημαίνει πρόσωπο που έχει ηλικία κάτω των 12 μηνών αλλά άνω των 4 μηνών.

Οι παρόντες κανονισμοί ορίζουν τα ακόλουθα :

1. Την βασική σύνθεση των παρασκευασμάτων για βρέφη και βρέφη δεύτερης βρεφικής ηλικίας μετά την ανασύσταση τους σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή. Η σύνθεση αφορά την ποσοστιαία σύσταση και των ονομάτων των πρωτεϊνών (αμινοξέων και άλλων αζωτούχων ενώσεων), των βιταμινών και άλλων ιχνοστοιχείων, των λιπιδίων (π.χ. λαυρικού οξέος), των υδατανθράκων(π.χ. σακχαρόζης) καθώς και άλλων ουσιών όπως χολίνη και ινοσιτόλη.

2. Τις ενδείξεις που πρέπει να περιλαμβάνονται στην σήμανση των εν λόγω προϊόντων.
3. Την συσκευασία και πώληση των εν λόγω προϊόντων.
4. Τους όρους που διέπουν την πώληση παρασκευασμάτων για βρέφη, σε χώρα που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
5. Τους όρους που διέπουν την διαφήμηση των εν λόγω προιόντων.

Αναφορικά με την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη διατροφή βρεφών και νηπίων απο τους εισαγωγείς, πωλητές και παρασκευαστές των εν λόγω τροφίμων, αυτή μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν υποβολής αίτησης στο Διευθυντή.

Μετά από την χορήγηση της σχετικής ‘άδειας του υλικού’ αυτό διαμοιράζεται μόνο μέσο οργανισμών ή μονάδων ή προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες υγείας ή νοσηλείας.
Το εν λόγω υλικό δύναται να φέρει μόνο το όνομα ή την εταιρική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του προσώπου που το παρέχει.

Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες διενεργούν, με βάση πρόγραμμα, τους ενδεικνυόμενους ελέγχους της αγοράς με σκοπό τον έλεγχο της εφαρμογής των προνοιών των παρόντων κανονισμών. Επιπλέον οι Υγειονομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους διενεργούν τους απαραίτητους εργαστηριακούς έλεγχους με σκοπό τον έλεγχο της σύστασης των εν λόγω προϊόντων.


Last Modified:
10/01/2018 10:27:23 AM
 
Back To Top