Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGOOpen Acrobat Reader File

01. Αίτηση για καταχώρηση επιχειρήσεων τροφίμων στο Μητρώο του Δ.Ι.Υ. & Υ.Δ.Υ. (01/06/2020 03:12:45 μμ)
Open Acrobat Reader File

02. Έντυπο για Διαγραφή Επιχείρησης Τροφίμων από το Μητρώο του Δ.Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ. (28/02/2020 02:49:33 μμ)
Open Acrobat Reader File

03. Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού Επιχείρησης Τροφίμων (03/03/2020 03:35:40 μμ)
Open Acrobat Reader File

04. Αίτηση για έγκριση των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων τροφίμων ως Σημείου Ελέγχου με βάση τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1014 (30/08/2023 11:46:07 πμ)
Open Acrobat Reader File

05. Αίτηση για έγκριση των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ζωϊκής προέλευσης (παγωτό) ()
Open Acrobat Reader File

06. Application For Authorizing Of A Food Supplement Store ()
Open Acrobat Reader File

06. Αίτηση για Υποστατικά Πώλησης συμπληρωμάτων διατροφής ()
Open Acrobat Reader File

06.(α)(GR) Αίτηση για χορήγηση άδειας εισαγωγής συμπληρωμάτων διατροφής στην Κυπριακή Δημοκρατία (28/02/2020 01:56:32 μμ)
Open Acrobat Reader File

06.(α)(ΕΝ) Application for Authorizartion of Food Supplements ()
Open Acrobat Reader File

06.(β)(GR) Γνωστοποίηση στο Δ.Ι.Υ.&Υ.Δ.Υ. για κυκλοφορία Συμπληρωμάτων Διατροφής τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα σε άλλο κράτος, μέλος της Ευρωπωπαϊκής Ένωσης. ()
Open Acrobat Reader File

06.(β)(ΕΝ) Notification of distribution of Food Suppliments in Cyprus - ΕΝ ()
Open Word Document

07. Γνωστοποίηση για κυκλοφορία τροφίμων για Βρέφη, Μικρά παιδιά, Μεταποιημένες τροφές με βάση τα Δημητριακά, Ειδικούς Ιατρικούς σκοπούς, Απώλεια βάρους. ()
Open Acrobat Reader File

08. Αίτηση για Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Παιδικής Στέγης Ιδιωτικής Πρωτοβουλίας ()
Open Acrobat Reader File

09. Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Στέγης Ηλικιωμένων (28/02/2020 01:56:33 μμ)
Open Word Document

10. Αίτηση για Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Κέντρου Ενηλίκων ()
Open Word Document

11. Αίτηση για Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Παιδοκομικομικού Σταθμού ()
Open Acrobat Reader File

12. Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Κέντρου Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών (28/02/2020 02:51:30 μμ)
Open Word Document

13. Αίτηση για επιθεώρηση Ιδιωτικής Σχολής Γυμναστικής ()
Open Word Document

15. Αίτηση για καταστροφή τροφίμων ()
Open Word Document

16. Αίτηση για έκδοση Υγειονομικού Πιστοποιητικού για εξαγωγή τροφίμων σε τρίτες χώρες ()
Open Word Document

17. Αίτηση Εισαγωγέα για έλεγχο τροφίμων, υλικών και αντικειμένων μέσω ταχυδρομείου - τελωνείου ()
Open Acrobat Reader File

18. Αίτηση Εισαγωγέα για έλεγχο τροφίμων, υλικών και αντικειμένων ()
Open Word Document

19. Αίτηση για επιθεώρηση δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ()
Open Word Document

20. Αίτηση για Επιθεώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Βυτιοφόρου Οχήματος ()
Open Word Document

21. Αίτηση για Επιθεώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικού Καταλληλότητας Βυτίου Πόσιμου Νερού με Κερματοδέκτη (Π-Φ-021v4 ) ()
Open Acrobat Reader File

22. Αίτηση για καταχώρηση των επιχειρήσεων που παράγουν ή/και διακινούν μέσω άλλου Κράτους Μέλους ή/και εισάγουν ή διανέμουν προϊόντα καπνού, νέα προϊόντα καπνού, ηλεκτρονικά τσιγάρα, φυτικά προϊόντα για κάπνισμα ή μη καπνιζόμενα προϊόντα καπνού, στο μητρώο του Π.Υ.Υ. (11/12/2020 12:24:59 μμ)
Open Acrobat Reader File

23. Αίτηση για έγκριση προειδοποιήσεων για το κάπνισμα (08/01/2021 11:02:47 πμ)
Open Word Document

24. Αίτηση για ενστάσεις κατά της αρμόδιας αρχής (28/02/2020 02:54:00 μμ)
Open Acrobat Reader File

25. Αίτηση Εισαγωγέα για έλεγχο τροφίμων / υλικών και αντικειμένων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα (25/07/2022 02:16:35 μμ)


Back To Top