Υγειονομική Υπηρεσία
 

LOGOΟ περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμος του 1996
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2000
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2001
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2001
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2001
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2003
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2003
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2004
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
Διόρθωση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου του 2005
Διόρθωση του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου του 2005
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010
Το περί Τροποποίησης Παραρτήματος του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, Διάταγμα του 2007
Το περί Τροποποίησης Παραρτήματος του περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) Νόμου, Διάταγμα του 2008
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Αρ. 2) Νόμος του 2011 - Διάταγμα του 2012
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
Ο περί Τροφίμων (Έλεγχος και Πώληση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Γνωστοποίηση δύναμει του άρθρου 16Α(5α) για την επιβολή τελών 2016
Ο περί Eξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997 - 2022
Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017
Συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία Προϊόντων καπνού για κάπνισμα
Οι Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμοί του 2004
Προσχέδιο των περί Παροχής Πληροφοριών για τα Τρόφιμα στους Καταναλωτές Κανονισμών του 2015 και επεξηγηματικό σημείωμα
Διάταγμα του 2006 για την τροποποίηση των Περί Συμπληρωμάτων Διατροφής Κανονισμών του 2004
Οι Περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2017


Back To Top