Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Διημερεύοντα Φαρμακεία Λευκωσίας
Διημερεύοντα Φαρμακεία Λεμεσού
Διημερεύοντα Φαρμακεία Λεμεσού
Διημερεύοντα Φαρμακεία Λάρνακας
Διημερεύοντα Φαρμακεία Πάφου
Διημερεύοντα Φαρμακεία Αμμοχώστου
Κατάλογος Ιδιωτικών Φαρμακείων (Παγκύπρια)Γνωστοποίηση σχετικά με τα Διημερεύοντα Φαρμακεία

Ο Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων, ο οποίος καταρτίζεται σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο, δημοσιεύεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής με Γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

1. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:
  ¨Έφορος Φαρμακευτικής¨ σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου [Κεφ. 254]

  ¨Φαρμακείο¨ σημαίνει κατάστημα που είναι γραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου [Κεφ. 254]

2. Δημοσιεύεται ο Κατάλογος των Φαρμακείων και ο Κατάλογος των Διημερευόντων Φαρμακείων κατά πόλη και ημερομηνία κατά την οποία θα διημερεύουν.
  3. (α) Κάθε Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα που αναγράφεται το όνομα του στο Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων, από τις 1.30 μέχρι τις 4.00 μετά το μεσημέρι και από τις 7.30 μέχρι τις 11.00 μετά το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, αλλά αν αυτή είναι Τετάρτη ή Σάββατο τότε από τις 1.30 μέχρι τις 11.00 μετά το μεσημέρι.
   (β) Κάθε φαρμακοποιός που φαίνεται στον Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων ότι διημερεύει Κυριακή ή κατά τις γιορτές 1η Μαΐου, 13η Ιουνίου και 15η Αυγούστου που θεωρούνται αργίες θα διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις 11.00 μετά το μεσημέρι.
   Επιπρόσθετα, ο φαρμακοποιός που διημερεύει, παρόλο ότι έκλεισε το φαρμακείο του, είναι υποχρεωμένος από τις 11.00 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.00 το πρωί της επομένης ημέρας να είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιαδήποτε συνταγή. Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένος πριν κλείσει το φαρμακείο του να τοποθετήσει, για πληροφόρηση του κοινού, σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα, τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θα μπορεί να ζητηθεί για την εκτέλεση συνταγής όπως προνοείται πιο πάνω.
   Σε περίπτωση που τα φάρμακα που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής δε διατίθενται από οποιοδήποτε φαρμακοποιό, ο οποίος διημερεύει, αυτός πρέπει να σημειώνει στη συνταγή τις λέξεις ¨Μη διαθέσιμα Φάρμακα¨ και να υπογράφει αυτή, γράφοντας την ημέρα και την ώρα.
  4. Οποιοσδήποτε φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει το φαρμακείο του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, αποκλειστικά με σκοπό να εκτελέσει ιατρική συνταγή όταν αυτή, γράφει τις λέξεις ¨Μη διαθέσιμα Φάρμακα¨ και εφόσον είναι χρονολογημένη και υπογραμμένη από φαρμακοποιό ο οποίος σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω παραγράφων 3(α) και 3(β) οφείλει να διημερεύει.

  5. Όλοι οι φαρμακοποιοί κάθε ημέρα πριν κλείσουν τα φαρμακεία τους, θα βάζουν σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα για πληροφόρηση του κοινού, το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο των φαρμακείων που οφείλουν να είναι ανοικτά για την ημέρα εκείνη και τα τηλέφωνα οικίας των υπεύθυνων φαρμακοποιών των φαρμακείων αυτών.

  6. (α) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 3(α) και 3(β) της παρούσας Γνωστοποίησης, αν οποιοσδήποτε φαρμακοποιός επειδή θα απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή θα είναι άρρωστος ή θα εμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό όπως προνοούν οι πιο πάνω παράγραφοι, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Έφορο με επιστολή, αναφέροντας ακριβώς την ημέρα ή τις ημέρες που δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό.
   (β) Όταν ο Έφορος πάρει τέτοια επιστολή μπορεί να απευθύνεται με επιστολή του προς οποιοδήποτε άλλο φαρμακοποιό της ίδιας πόλης, που το όνομα του φαίνεται στο Κατάλογο Φαρμακείων, να δώσει οδηγίες σ’ αυτόν να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα ή τις ημέρες κατά τις οποίες ο αναφερόμενος φαρμακοποιός στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό.
   (γ) Κάθε φαρμακοποιός που θα πάρει οδηγίες από τον Έφορο όπως προνοεί η υποπαράγραφος (β) της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτές και με τις πρόνοιες της παραγράφου 4(α) ή της παραγράφου 4(β) της παρούσας γνωστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση.

  7. Η παρούσα Γνωστοποίηση ισχύει από την 1ην Μαΐου 2022 και τελειώνει την 30ην Σεπτεμβρίου 2022

  Μαρία Παπαϊωάννου
  Έφορος Φαρμακευτικής
  Share