Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (Κεφ.254)


Υπηκοότητα

Δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο της Κύπρου οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή σύζυγος ή τέκνο αυτού)

Αναγνώριση Τίτλων Σπουδών και Επαγγελματικών Τίτλων

Δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο της Κύπρου σύμφωνα με το άρθρο 9 οποιοδήποτε πρόσωπο που:
· είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα I ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9 Α
· είναι κάτοχος διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. (Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών) και εγκρίνεται από το Συμβούλιο
Φαρμακευτικής

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως πρόσωπο το οποίο υποβάλλει αίτηση εγγραφής και δεν κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο πανεπιστημιακό ή ισοδύναμο τίτλο που αναφέρεται στο Παράρτημα I ή στο άρθρο 9Α:

    (α) επιτύχει στις εξετάσεις για την Εγγραφή Φαρμακοποιού σύμφωνα με τους περί Εξετάσεων (Διαδικασία και Περιεχόμενο) για την Εγγραφή Φαρμακοποιών Κανονισμούς του 2015

    (β) προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ότι κατέχει τέτοια πρακτική εξάσκηση στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο Φαρμακευτικής ήθελε κρίνει επαρκή, την οποία απέκτησε είτε στη Δημοκρατία είτε σε κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα, για περίοδο ενός τουλάχιστον έτους

  Κύκλος εκπαίδευσης

  Στο παράρτημα ΙΙ του πιο πάνω νόμου αναφέρονται οι γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας φαρμακοποιός καθώς και το ελάχιστο της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης που θα πρέπει να καλύψει κατά την φοίτηση του.

  Διαδικασία εγγραφής φαρμακοποιού στην Κύπρο

  Η αίτηση για την εγγραφή φαρμακοποιού στην Κύπρο υποβάλλεται στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής μέσω του Εφόρου Φαρμακευτικής (Φαρμακευτικές Υπηρεσίες) στην πιο κάτω διεύθυνση:

  Ταχυδρομικώς:

    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
    1475 Λευκωσία

  Μέσω υπηρεσιών παράδοσης courier:
    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
    Προπυλαίων 6
    2033 Λευκωσία
  Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα άρθρα 4(3)(β) και 9Β του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), εάν πρόσωπο επιθυμεί να διεξάγει επιχείρηση φαρμακοποιού ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την προμήθεια φαρμάκων στο κοινό στην Κύπρο, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει την πραγματοποίηση επιπλέον πρακτικής εξάσκησης στην Κύπρο. Η διάρκεια της επιπλέον πρακτικής άσκησης στην Κύπρο θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο.

  Η εν λόγω απαίτηση δύναται να εφαρμοστεί
  · στους κατόχους ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους πανεπιστημιακούς ή ισοδύναμους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα I ή, καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 9Α
  ή
  · στους κατόχους διπλώματος πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα I, αλλά είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II, αναγνωρίζεται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Φαρμακευτικής και έχουν επιτύχει σε εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  Σύμφωνα με το άρθρο 4(3)(α) του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού πρέπει να έχει επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

  Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου Φαρμακευτικής, οι αποδείξεις που δύναται να απαιτηθούν είναι:

  · Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης στα ελληνικά μετά από αποφοίτηση από αναγνωρισμένη εξατάξια σχολή Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου ή λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική, ή
  · Πιστοποιητικό επιτυχίας στις εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της πολύ καλής γνώσης ελληνικών, ή
  · Πιστοποιητικό επιτυχίας στα επίπεδα Β2 και Γ1 (ή στο προηγούμενο «Προχωρημένο Επίπεδο» και «Ανώτερο Επίπεδο») της ελληνικής γλώσσας του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας (ΣΕΓ) της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως το προνοεί η ανακοίνωση της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας στις 27/02/2014 για την Ελληνική γλώσσα.

  Μερικές φορές είναι δυνατόν να απαιτηθεί προφορική συνέντευξη με το Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

  Έκδοση ευρωπαϊκών επαγγελματικών ταυτοτήτων (ΕΕΤ) στους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (IMI)

  Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής είναι το αρμόδιο όργανο για την εξέταση των υποβολών αιτήσεων ΕΕΤ σαν κράτος μέλος καταγωγής ή για την έκδοση ΕΕΤ σαν κράτος μέλος υποδοχής.

  Προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών Φαρμακοποιού στην Κύπρο

  Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (ΚΕΦ.254)


  Φαρμακοποιός πολίτης Κράτους Μέλους, εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, ο οποίος ασκεί νόμιμα το φαρμακευτικό επάγγελμα στο εν λόγω Κράτος Μέλος, δύναται να παρέχει υπηρεσίες φαρμακοποιού στη Δημοκρατία. Ο πάροχος της υπηρεσίας μετακινείται στη Δημοκρατία προκειμένου να ασκήσει προσωρινά και περιστασιακά τις υπηρεσίες φαρμακοποιού.

  Οι φαρμακοποιοί που παρέχουν υπηρεσίες και είναι εγκατεστημένοι σε άλλο Κράτος Μέλος, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που είναι εγκατεστημένοι στη Δημοκρατία και οι οποίες αφορούν την προσχώρηση στον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και την εγγραφή σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, ώστε να ρυθμίζονται με ασφαλιστικό φορέα οι λογαριασμοί που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που ασκούνται προς όφελος των ασφαλισμένων.

  Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής κρίνει κατά περίπτωση τον προσωρινό και περιστασιακό χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διάρκεια, συχνότητα, περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

  Υποχρεώσεις του παρόχου

  Ο πάροχος, κατά την πρώτη μετακίνησή του στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής της κατάστασης, πληροφορεί σχετικά το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, με προηγούμενη γραπτή του δήλωση που περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με οποιεσδήποτε ασφαλιστικές εγγυήσεις ή ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.

  Η σχετική δήλωση ανανεώνεται ετησίως εάν ο πάροχος προτίθεται να παράσχει προσωρινά ή ευκαιριακά υπηρεσίες στη Δημοκρατία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.

  Ο πάροχος μπορεί να υποβάλλει τη δήλωση με οποιοδήποτε μέσον:

  Ταχυδρομικώς:

  Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

  1475 Λευκωσία

   Μέσω υπηρεσιών παράδοσης courier:
   Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
   Προπυλαίων 6
   2033 Λευκωσία

   Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
   mpapaioannou@phs.moh.gov.cy


  Αίτηση Εγγραφής Φαρμακοποιού - Πτυχίο
  Αίτηση Εγγραφής Φαρμακοποιού - Άδεια Επαγγέλματος
  Δήλωση Παροχής Υπηρεσιών Φαρμακοποιού στην Κύπρο  Share