Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για την Εγγραφή Φαρμακοποιού) Κανονισμοί του 2015, Κ.Δ.Π. 470/2015


Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να εγγραφεί ως φαρμακοποιός και για το οποίο το Συμβούλιο απαιτεί όπως υποβληθεί σε εξετάσεις δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου, οφείλει να υποστεί επιτυχώς εξετάσεις για την εγγραφή φαρμακοποιού που καθορίζονται στους περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Διαδικασία και Περιεχόμενο Εξετάσεων για την Εγγραφή Φαρμακοποιού) Κανονισμούς του 2015.

Οι εξετάσεις διεξάγονται 4 φορές το χρόνο, δηλαδή την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου σε τόπο και χρόνο που γνωστοποιείται προσωπικά σε κάθε υποψήφιο.

Οι εξετάσεις έχουν διάρκεια 2 ωρών και διεξάγονται γραπτώς αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:

· Τους ακόλουθους Νόμους καθώς και τη σχετική δευτερογενή νομοθεσία που εκδίδεται με βάση αυτούς, όπως ισχύουν εκάστοτε, στην έκταση που αυτοί αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος της φαρμακευτικής:

(α) Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμος,

(β) Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (Κεφ. 254),

(γ) Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος,

(δ) Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμος.


   · Τη Φαρμακευτική Πρακτική

   Η φαρμακευτική πρακτική αποσκοπεί στη βελτίωση της υγείας του ασθενούς, καθώς και στη βέλτιστη χρήση των φαρμάκων που αυτός χρησιμοποιεί. Για την επίτευξη των πιο πάνω, ο φαρμακοποιός διασφαλίζει ότι η φαρμακοθεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής είναι η ενδεικνυόμενη, η πιο αποτελεσματική σε σύγκριση με τις υπόλοιπες διαθέσιμες και όσο το δυνατόν πιο ασφαλής.

   Πιο κάτω αναφέρονται χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων σχετιζόμενων με τη φαρμακοθεραπεία τα οποία ο φαρμακοποιός είναι σε θέση να εντοπίσει και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση τους, στα πλαίσια της προσφερόμενης φαρμακευτικής φροντίδας:

   - Ανάγκη για λήψη φαρμακευτικής αγωγής την οποία στο παρόν στάδιο ο ασθενής δε λαμβάνει

   - Λήψη μη κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής

   - Λήψη χαμηλότερης δόσης κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής

   - Λήψη υψηλότερης δόσης κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής

   - Εμφάνιση ανεπιθύμητης ενέργειας

   - Εμφάνιση αλληλεπίδρασης μεταξύ συγχορηγούμενων φαρμάκων ή μεταξύ φαρμάκου –τροφής

   - Μη λήψη του φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί κλπ

   Προϋποθέσεις

   Κάθε αιτητής δύναται να παρακαθίσει στις εξετάσεις μόνο εάν ικανοποιήσει τον Έφορο Φαρμακευτικής ότι:

   (α) Κατέχει τις προσήκουσες γνώσεις φαρμακευτικής εκπαίδευσης όπως αυτές παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ του Νόμου,

   (β) Ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παραγράφων (α), (β), (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 9 του Νόμου,

   (γ) Έχει καταβάλει τέλος 100 ευρώ μαζί με την αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις.

   Τα τέλη δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους σε περίπτωση απόσυρσης και μη επαναϋποβολής της αίτησης.

   Διαδικασία

   Κάθε πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να παρακαθίσει στις εξετάσεις, υποβάλλει αίτηση προς τον Έφορο Φαρμακευτικής:

   Ταχυδρομικώς:

     Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

     1475 Λευκωσία

   Μέσω υπηρεσιών παράδοσης courier:
     Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

     Προπυλαίων 6

     2033 Λευκωσία

   Η εν λόγω πρωτότυπη αίτηση πρέπει να παραληφθεί στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες μέχρι την 15ην ημέρα του προηγούμενου μήνα το αργότερο, δηλαδή κατά ή πριν τη δεκάτη πέμπτη Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου ή Νοεμβρίου.

   Ο Έφορος Φαρμακευτικής κοινοποιεί σε κάθε εξεταζόμενο γραπτή ειδοποίηση αναφορικά με το χρόνο και τον τόπο όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις.  Αίτηση για εξετάσεις Εγγραφής Φαρμακοποιού
  Παραδείγματα Ερωτήσεων  Share