Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Αίτηση για Νέο Φαρμακείο - Φυσικό Πρόσωπο
Έντυπο Φ
Αίτηση για Νέο Φαρμακείο - Εταιρεία
Έντυπο Ε
Αίτηση Μετακίνησης ΦαρμακείουΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ

Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (ΚΕΦ. 254)

  Περιγραφή

  Για την άδεια λειτουργίας φαρμακείου στην Κυπριακή Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή του φαρμακείου στο Συμβούλιο Φαρμακευτικής.

  Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει όπως κάθε πρόσωπο που διεξάγει την επιχείρηση φαρμακοποιού

  (α) προσκομίσει αποδείξεις που ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και

  (β) προσκομίσει αποδείξεις που να ικανοποιούν το Συμβούλιο ότι κατέχει τέτοια επαγγελματική εμπειρία στη φαρμακευτική ως το Συμβούλιο ήθελε κρίνει επαρκή την οποία απέκτησε στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος για περίοδο 6 τουλάχιστο μηνών

  Σύμφωνα με τα άρθρα 4(3)(β) και 9Β του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), εάν πρόσωπο επιθυμεί να διεξάγει επιχείρηση Φαρμακοποιού ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με προμήθεια φαρμάκων στο κοινό στην Κύπρο, το Συμβούλιο Φαρμακευτικής δύναται να απαιτήσει την πραγματοποίηση επιπλέον πρακτικής εξάσκησης στην Κύπρο. Η διάρκεια της επιπλέον πρακτικής άσκησης στην Κύπρο θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Συμβούλιο.

  Περιγραφή

  Σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 4Α του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφ. 254), κανένα πρόσωπο άλλο από πρόσωπο δεόντως εγγεγραμμένο ως φαρμακοποιός δεν διεξάγει, είτε για δικό του λογαριασμό είτε για λογαριασμό άλλου, την επιχείρηση φαρμακοποιού ή δεν εξασκεί τα καθήκοντα υπεύθυνου φαρμακοποιού νοσοκομειακού φαρμακείου εκτός αν τα φαρμακεία είναι εγγεγραμμένα σύμφωνα με το άρθρο 15 ή νοσοκομειακά φαρμακεία σύμφωνα με το άρθρο 16Α του νόμου αυτού.

  Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να είναι ιδιοκτήτης περισσοτέρων του ενός φαρμακείων ή να είναι κάτοχος ή δικαιούχος ποσοστού πέραν του 51% του μετοχικού κεφαλαίου περισσοτέρων της μιας εταιρειών η οποία διεξάγει επιχείρηση φαρμακείου. Εξαιρούνται από την πιο πάνω επιφύλαξη οι συντεχνίες ΠΕΟ, ΣΕΚ και ΔΕΟΚ, νοουμένου ότι αυτά λειτουργούν ως μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

  Κριτήρια Επιλεξιμότητας

  Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να εγγράψει φαρμακείο υπό τον όρο ότι το Συμβούλιο Φαρμακευτικής θα ικανοποιηθεί ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

  · ο αιτητής είναι εγγεγραμμένος φαρμακοποιός στην Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή
  · η εταιρεία διευθύνεται και ελέγχεται από εγγεγραμμένο φαρμακοποιό στην Κυπριακή Δημοκρατία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ο οποίος κατέχει τουλάχιστον το 51% των μετοχών της εταιρείας∙
  · τηρούνται οι πρόνοιες των περί Προδιαγραφών, Ιδρύσεως και Λειτουργίας Φαρμακείων Ανοικτών στο κοινό Κανονισμών του 2000 και 2019, Κ.Δ.Π. 281/2000 και 161/2019.

  Υποβολή Αίτησης

  Σχετικά με τη λειτουργία νοσοκομειακών φαρμακείων, η διαδικασία θα καθοριστεί με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 42(1)(ιγ).

  Το συμπληρωμένο πρωτότυπο έντυπο αίτησης με τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία νέου φαρμακείου από φαρμακοποιό (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή από εταιρεία (σε περίπτωση νομικού προσώπου) πρέπει να υποβληθούν (για φυσικό πρόσωπο ή για νομικό πρόσωπο) απευθείας στην Aρμόδια Aρχή μέσω του Εφόρου Φαρμακευτικής.

  Ταχυδρομικώς:

    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

    1475 Λευκωσία

  Μέσω υπηρεσιών παράδοσης courier:
    Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

    Προπυλαίων 6

    2033 Λευκωσία

  Διαδικασία

  Διεξάγονται επιτόπιες επιθεωρήσεις σε συνεργασία με τον Τομέα Επιθεώρησης για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα του καταστήματος και ο πλήρης εξοπλισμός για τη σωστή λειτουργία φαρμακείου.
  Η εγγραφή ισχύει για απεριόριστο χρόνο και δεν χρειάζεται ανανέωση εφόσον δεν γίνουν αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

  Εποπτεία των εγγεγραμμένων φαρμακείων

  Εξουσιοδοτημένοι επιθεωρητές από τον Υπουργό Υγείας επιθεωρούν τα υφιστάμενα ιδιωτικά και νοσοκομειακά φαρμακεία Παγκύπρια ώστε να διασφαλίζεται από τους εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς η τήρηση των προνοιών των ακόλουθων Νόμων καθώς και της σχετικής δευτερογενούς νομοθεσίας που εκδίδεται με βάση αυτούς, στην έκταση που αυτοί αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος της φαρμακευτικής:

  (α) Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμος (Κεφ. 254),

  (β) Ο περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και
  Τιμών) Νόμος,

  (γ) Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμος,

  (δ) Ο περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμος.
Share