Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Πρακτόρευση φαρμακευτικών προϊόντων, σημαίνει κάθε δραστηριότητα σε σχέση με πώληση ή αγορά φαρμακευτικών προϊόντων, εξαιρουμένης της χονδρικής πώλησης, η οποία δεν περιλαμβάνει υλικό χειρισμό και συνίσταται σε ανεξάρτητη και για λογαριασμό άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου διαπραγμάτευση.

Δηλαδή οι πράκτορες σε αντίθεση με τους κατόχους άδειας χονδρικής πώλησης, δεν μπορούν να εκδίδουν τιμολόγια αγοράς ή πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων, ούτε μπορούν να χειρίζονται φυσικά οποιαδήποτε φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα πρόσωπα που πρακτορεύουν φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ακριβής αναγνώριση, εντοπισμός, επικοινωνία και επόπτευση των δραστηριοτήτων τους από το Συμβούλιο Φαρμάκων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πρακτορεύουν φαρμακευτικά προϊόντα μόνο εάν έχουν καταχωρηθεί στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της μόνιμης διεύθυνσής τους.

Τα πρόσωπα αυτά υποβάλλουν, τουλάχιστον, το όνομα, την εταιρική επωνυμία και τη μόνιμη διεύθυνση τους προς καταχώρηση και κοινοποιούν χωρίς περιττή καθυστέρηση οποιαδήποτε μεταβολή αυτών των στοιχείων στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της μόνιμης διεύθυνσής τους.

Σε περίπτωση που η μόνιμη διεύθυνση τους βρίσκεται στη Δημοκρατία, τα πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να κοινοποιούνται στο Συμβούλιο Φαρμάκων και καταχωρούνται σε σχετικό Μητρώο, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό.


Αιτήσεις
Μητρώο Προσώπων που Πρακτορεύουν Φαρμακευτικά Προϊόντα με Μόνιμη Διεύθυνση στην Κυπριακή Δημοκρατία
Share