Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Σύνθεση

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής αποτελείται από:
  • Τρείς εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που κατέχουν θέση στη Δημόσια Υπηρεσία της Δημοκρατίας, οι οποίοι διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο
  • Τέσσερις εγγεγραμμένους φαρμακοποιούς που υποδεικνύονται από το Συμβούλιο του Φαρμακευτικού Σώματος και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο

Τα μέλη ασκούν τα καθήκοντά τους για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία του διορισμού τους.


Καθήκοντα Συμβουλίου Φαρμακευτικής

Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής έχει την ευθύνη να συμβουλεύει τον Υπουργό είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς του Υπουργού προς το Συμβούλιο για κάθε θέμ το οποίο εμπίπτει στις πρόνοιες του Περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου (Κεφάλαιο 254) όπως εκάστοτε τροποποιείται.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση