English

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση     

  
ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - δημιουργία και εξέλιξη

Η σημασία της φαρμακευτικής αγωγής στη ζωή και την καθημερινότητά μας είτε αυτή είναι προληπτική, είτε θεραπευτική είτε απλά συμπτωματική είναι τεράστια. Η δραματική βελτίωση της Δημόσιας Υγείας αλλά και της ποιότητας ζωής έχει άμεση σχέση με την ανακάλυψη καθημερινά νέων φαρμάκων και νέων θεραπειών.

Η σύγχρονη ιστορία της Φαρμακευτικής στην Κύπρο ξεκινά το 1878, με την παράδοση του νησιού από την Οθωμανική αυτοκρατορία στους Άγγλους. Την ίδια χρονολογία ιδρύονται οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες υπό μορφή έξι κρατικών φαρμακειών /dispensaries με έδρα τη Λευκωσία και κάτω από την ευθύνη προϊστάμενου Αρχιφαρμακοποιού. Ο πρώτος Νόμος για τα φάρμακα και τους φαρμακοποιούς ψηφίζεται το 1892 και κατοχυρώνει το επάγγελμα του φαρμακοποιού.

Μόλις το 1980, 100 και πλέον χρόνια μετά την ίδρυσή τους, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες αυτονομούνται και γίνονται ανεξάρτητο Τμήμα του Υπουργείου Υγείας.

Η πορεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών μετά την αυτονόμησή τους χαρακτηρίζεται δύσκολη και πολύπλευρη. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της φαρμακευτικής, τα αυστηρά κριτήρια και οι απαιτήσεις, η θεσμοθέτηση όλων των σταδίων που αφορούν τη διαχείριση του φαρμάκου, αύξησε σημαντικά το φόρτο εργασίας των Υπηρεσιών που έχουν υπό την ευθύνη τους την επίβλεψη της εφαρμογής και τήρησης των σχετικών νομοθεσιών.

Η ανάπτυξη και βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από το κράτος είχε σαν αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των κρατικών φαρμακείων ενώ ο προϋπολογισμός των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών σε αγορές για την προμήθεια με φάρμακα και άλλο εξοπλισμό των κρατικών νοσηλευτηρίων, θεωρείται από τους μεγαλύτερους του Δημόσιου Τομέα.

Oι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες ανέπτυξαν στενή συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτείνοντας τις επιστημονικές δραστηριότητες τους και την προσφορά τους εκτός των Κυπριακών συνόρων. Παράλληλα οι συνεργασίες με τους διάφορους Οργανισμούς Υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, είχαν σαν αποτέλεσμα τη συνεχή ροή πληροφοριών και ενημέρωση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αλλά και την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας με στόχο πάντα τη βελτίωση της φαρμακευτικής περίθαλψης στην Κύπρο και κατ΄ επέκταση της Δημόσιας Υγείας.

Καθοριστικός σταθμός στη μακρόχρονη πορεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ήταν η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. Η εναρμόνιση της φαρμακευτικής νομοθεσίας αλλά και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών σε φαρμακευτικά θέματα ήταν από τους στόχους που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια από τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες.

Σήμερα οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες συμμετέχουν σε πληθώρα αρμοδίων οργάνων και Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας μέρος τόσο στη λήψη αποφάσεων όσο και στις επιστημονικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται μέσα από αυτές τις Επιτροπές.

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί μετά την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο απαιτούν σημαντικές αλλαγές στη μελλοντική πορεία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών.

Κυρίαρχη δύναμη της αλλαγής είναι η αρχή της ποιότητας και η ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Σήμερα οι πολίτες αναζητούν καλύτερες υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες που ταιριάζουν στον σύγχρονο τρόπο ζωής και σέβονται τον χρόνο των εργαζομένων.

Η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, την κοινωνία των πολιτών, είναι πλέον το κλειδί στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας και στη βελτίωση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε σύγχρονες φαρμακευτικές θεραπείες.

Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες σαν ένας βασικός κρίκος στην αλυσίδα της Δημόσιας Υγείας δεν έχουν παρά να ακολουθήσουν τη νέα πορεία της εξέλιξής τους για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στα νέα παγκόσμια, αλλά και εθνικά δεδομένα.

Η μετεξέλιξη των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και ο νέος ρόλος που θα διαδραματίζουν βρίσκεται ήδη υπό μελέτη. Οι νέες Φαρμακευτικές Υπηρεσίες θα χαρακτηρίζονται από ευελιξία, έντονη επιστημονική δραστηριότητα και διαφάνεια και θα επικεντρωθούν κύρια στην εφαρμογή του κεκτημένου που θα αφορά το πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

Αρμοδιότητες Φαρμακευτικών Υπηρεσιών

Οι βασικές αρμοδιότητες των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αφορούν:

1. Την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Σύνταξη νομοσχεδίων για εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

2. Την εφαρμογή Νομοθεσίας για Φάρμακα, Ναρκωτικά, Καλλυντικά και το Επάγγελμα Φαρμακοποιού

Φάρμακα
Άδειες κυκλοφορίας φαρμάκων,
Άδειες παρασκευής και Χονδρικής πώλησης,
Φαρμακοεπαγρύπνηση,
Διαφήμιση,
Καθορισμός τιμών των φαρμάκων ,
Επιθεωρήσεις υποστατικών των εμπόρων χονδρικής πώλησης και των υποστατικών κατασκευής φαρμακευτικών προϊόντων
στην Κύπρο.

Ναρκωτικά
Έλεγχος της νόμιμης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

Καλλυντικά
Έλεγχος της κυκλοφορίας στην Κύπρο των καλλυντικών προϊόντων ,
Επιθεωρήσεις υποστατικών χονδρικής και λιανικής πώλησης και των υποστατικών κατασκευής καλλυντικών προϊόντων
στην Κύπρο.

Φαρμακοποιοί / Φαρμακεία
Εγγραφή Φαρμακοποιών, διακίνηση των Ευρωπαίων Φαρμακοποιών,
Εγγραφή και έλεγχος και επιθεωρήσεις των κρατικών και ιδιωτικών φαρμακείων, αμοιβαία αναγνώριση διπλωμάτων
και άλλων επαγγελματικών τίτλων Φαρμακευτικής.

3. Την ενημέρωση των λειτουργών υγείας, των αρμόδιων φορέων και του κοινού με αντικειμενικές και χρήσιμες πληροφορίες, σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης και τα καλλυντικά με σκοπό την ορθή και ασφαλή τους χρήση.

4. Την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα της Φαρμακευτικής, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων χωρών ή Διεθνών Οργανισμών.

5. Τη διασφάλιση της επάρκειας φαρμάκων και άλλων ειδών για τα κρατικά νοσηλευτήρια. Διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών σύμφωνα με τον περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο,

Ορθή παραλαβή, αποθήκευση και διανομή στα κρατικά νοσηλευτήρια,
Χορήγηση φαρμάκων και άλλων ειδών από τα κρατικά φαρμακεία στους ασθενείς είτε μέσω της εκτέλεσης των ιατρικών συνταγών είτε με δελτία θεραπείας σε εσωτερικούς ασθενείς,
Παρασκευή διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής.Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας

.© 2006 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες