English

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση     

  
ΕκτύπωσηΕκτύπωσηΟ Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του Περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμου του [106 (Ι) του 2001 - 2005] και των Περί Καλλυντικών Προϊόντων (Μέθοδοι Δειγματοληψίας και Ανάλυσης) Κανονισμών του 2001 που ρυθμίζουν την κυκλοφορία των Καλλυντικών Προϊόντων στην κυπριακή αγορά με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειάς τους.

Τόσο ο Νόμος όσο και οι Κανονισμοί είναι πλήρως εναρμονισμένοι με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και συγκεκριμένα με τις οδηγίες 76/768/ΕΚ και 80/1335/ΕΚ αντίστοιχα όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί.

Ο Τομέας Καλλυντικών προϊόντων έχει επίσης την ευθύνη για την εφαρμογή των περί Καλλυντικών Προϊόντων (Κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής)Κανονισμών του 2004, οι οποίοι αφορούν την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο. Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, όλοι οι Κατασκευαστές Καλλυντικών Προϊόντων στην Κύπρο θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση για έκδοση Άδειας Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων, για εξασφάλιση της σχετικής Άδειας.

Σύμφωνα με τον περί Καλλυντικών Προϊόντων Νόμο, ιδρύθηκε Συμβούλιο Καλλυντικών που αποτελεί την Αρμόδια Αρχή για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των καλλυντικών προϊόντων στην Κύπρο. Οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες παρέχουν γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη προς το Συμβούλιο Καλλυντικών.

Το Συμβούλιο Καλλυντικών απαρτίζεται από εννέα μέλη ως ακολούθως:
 Πρόεδρος:
Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Υγείας
 Μέλη:
Διευθυντής Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
Διευθυντής Γενικού Χημείου
Δύο Ιατροί
Δύο Φαρμακοποιοί
Δύο Χημικοί

Κύριες αρμοδιότητες του Συμβουλίου Καλλυντικών είναι:
· Να συμβουλεύει τον Υπουργό Υγείας για θέματα που αφορούν στα καλλυντικά προϊόντα.
· Να εξετάζει αιτήσεις για την έκδοση Αδειών Διάθεσης στην αγορά καλλυντικών προϊόντων που περιέχουν απαγορευμένη ουσία, να χορηγεί, να τροποποιεί και να ανακαλεί τέτοιες άδειες.
· Να εξετάζει αιτήσεις για έκδοση Αδειών Διασφάλισης του εμπορικού απορρήτου αναφορικά με τα συστατικά των καλλυντικών προϊόντων, να χορηγεί, να παρατείνει, να αναστέλλει και να ανακαλεί τέτοιες άδειες.
· Να απαιτεί να λαμβάνει από πρόσωπα που παρασκευάζουν καλλυντικά προϊόντα στη Δημοκρατία, ή εισάγουν από τρίτη χώρα, τις απαραίτητες πληροφορίες για σκοπούς ελέγχου και προστασίας της δημόσιας υγείας.
· Να εκδίδει άδεις παρασκευής καλλυντικών προϊόντων σε Κύπριους παρασκευαστές

Ο Τομέας Καλλυντικών απαρτίζεται από φαρμακοποιούς, λειτουργούς των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών οι οποίοι διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους καλλυντικών προϊόντων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν τα καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην κυπριακή αγορά πληρούν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με τη σύνθεση και τη σήμανσή τους. Όσα καλλυντικά προϊόντα δεν πληρούν τις πρόνοιες της νομοθεσίας αποσύρονται από την αγορά μέχρι τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.

Έλεγχοι διενεργούνται επίσης στα διάφορα υποστατικά παρασκευής καλλυντικών προϊόντων για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής (GMP).


Επιπλέον, ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, διεξάγει πρόγραμμα δειγματοληψίας και εργαστηριακού ελέγχου καλλυντικών προϊόντων

Ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων παρακολουθεί επίσης το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφορίων RAPEX. Το δίκτυο RAPEX έχει σαν σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται σχετικά με καταναλωτικά προϊόντα, με σκοπό την πρόληψη της διάθεσης στους καταναλωτές, προϊόντων με σοβαρό κίνδυνο για την υγεία τους.

Οι καταναλωτές μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του συστήματος RAPEX στο διαδίκτυο (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm), όπου μέσω των Weekly Overviews of Rapex notifications μπορούν να ενημερώνονται για τα επικίνδυνα προϊόντα της βδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των καλλυντικών.

Η ασφάλεια και η προστασία του καταναλωτή από τη χρήση καλλυντικών προϊόντων θεωρείται πρωταρχικός στόχος, για τον Τομέα Καλλυντικών.

Για το λόγο αυτό, το καταναλωτικό κοινό προτρέπεται να επιλέγει με προσοχή τα καλλυντικά που θα χρησιμοποιήσει ώστε αυτά:

1) να αναγράφουν τα συστατικά
2) να αναγράφουν ημερομηνία λήξης ή να φέρουν το ειδικό σήμα που προσδιορίζει την διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα του περιέκτη.
3) Να αναγράφουν στη συσκευασία το όνομα του κατασκευαστή και τη διεύθυνση, ή το όνομα και η διεύθυνση του αντιπροσώπου στη Κύπρο
4) Να αναγράφουν στην ελληνική γλώσσα τις ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση ή τη φύλαξη του καλλυντικού προϊόντος.

Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να ζητούν, όταν έχουν αμφιβολίες, από τον προμηθευτή τους, διαβεβαιώσεις ότι τα προϊόντα που αγοράζουν είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία και την Κυπριακή Νομοθεσία. Τέλος να επικοινωνούν με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες όταν εντοπίζουν τέτοιες παραλείψεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες για τις οποίες δεν υπήρχε προειδοποίηση στη συσκευασία.
Ο Τομέας Καλλυντικών Προϊόντων των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών βρίσκεται στη διάθεση τόσο των κατασκευαστών και των εισαγωγέων καλλυντικών προϊόντων, όσο και των πολιτών για οποιεσδήποτε πληροφορίες και τυχόν απορίες σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα.

Χρήσιμες πληροφορίες αναφορικά με τα καλλυντικά προϊόντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/index_en.htmΑρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου | Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας

.© 2006 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες