Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Το 2004 ψηφίστηκαν οι περί Καλλυντικών Προϊόντων (Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30/06/2006.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς, η ολική ή μερική παρασκευή καλλυντικών προϊόντων, επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια που χορηγεί το Συμβούλιο Καλλυντικών. Το Συμβούλιο Καλλυντικών εκδίδει την άδεια παρασκευής μόνο εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια, μετά από επιθεώρηση που διενεργείται από εντεταλμένους επιθεωρητές των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και σχετική εισήγηση τους προς το Συμβούλιο Καλλυντικών.

Με βάση τους πιο πάνω Κανονισμούς, όλοι οι Κατασκευαστές Καλλυντικών Προϊόντων στην Κύπρο είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν σχετική αίτηση για έκδοση Άδειας Παρασκευής.

Η άδεια Παρασκευής ισχύει για 5 χρόνια και ανανεώνεται μετά από σχετική αίτηση του κατόχου η οποία θα πρέπει να υποβάλλεται στο Συμβούλιο Καλλυντικών 3 μήνες πριν τη λήξη της.

Αίτηση για Έκδοση/Ανανέωση Άδειας Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων

Αίτηση για Τροποποίηση Άδειας Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων

Τέλη για Έκδοση/Ανανέωση Αδειών Παρασκευής Καλλυντικών Προϊόντων

Βοηθητικό για Έκδοση Άδειας Παρασκευής Καλλυντικών

Share