Φαρμακευτικές Υπηρεσίες


Η τιμολογιακή πολιτική της Κύπρου περιλαμβάνεται στις πρόνοιες του Μέρους VII του Κεφαλαίου Γ του Περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμου του 2001 (70(I)/2001), καθώς και στις πρόνοιες των σχετικών Υπουργικών Γνωστοποιήσεων και Διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας.

Κύριος άξονας της τιμολογιακής πολιτικής είναι ο καθορισμός των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων συγκρίνοντας τις τιμές που υπάρχουν σε χώρες αναφοράς ή μέσω αναλογικού υπολογισμού, μέχρι το 80% της τιμής των υφιστάμενων φαρμάκων αναφοράς του τιμοκαταλόγου.

Ειδικές πρόνοιες περιλαμβάνονται στην νομοθεσία για την προστασία από μειώσεις στις τιμές των φθηνών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια τους στην αγορά καθώς και πρόνοιες για τη φιλελευθεροποίηση των τιμών των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Στους πιο κάτω συνδέσμους βρίσκονται οι Υπουργικές Γνωστοποιήσεις και Διατάγματα σχετικά με την ακολουθούμενη τιμολογιακή πολιτική:1Ειδικότερα κριτήρια και μεθόδοι τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων
1Καθορισμός Ανωτάτων Ποσοστών Κέρδους και Μεγίστων Δυνατών Τιμών Φαρμακευτικών Προϊόντων
1Εξαιρέσεις για Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα
1Έντυπο Ανάκλησης Τιμής
1Έντυπο Ενημέρωσης Ανάκλησης Τιμής

Share