Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Αποποίηση

Το Υπουργείο Υγείας έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει την ύπαρξη της δυνατότητας ασφάλισης για επαγγελματική ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών υγείας. Αποτελεί ευθύνη του ασθενή η διακρίβωση της ύπαρξης ή όχι ασφάλειας επαγγελματικής ευθύνης καθώς και το ύψος της από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών υγείας.Διαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112