Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις1. Ποια είναι η ανάγκη για αυτή τη νέα οδηγία;
2. Τι γίνεται με τους υφιστάμενους κανονισμούς για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας;
3. Πού διαφέρει η οδηγία από τους υφιστάμενους κανονισμούς;
4. Για τι ποσοστό ασθενών πρόκειται;
5. Από πού μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά μου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη;
6. Ποιος είναι ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής;
7. Μπορώ να έχω πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο;
8. Τι γίνεται με τον ιατρικό μου φάκελο, σε περίπτωση που χρειαστεί να σταλεί σε άλλο Κράτος Μέλος όπου θα υποβληθώ σε θεραπεία.
9. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, όταν λάβω θεραπεία στο εξωτερικό;
10. Υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία για την υποβολή παραπόνου ή την άσκηση ενδίκων μέσων και νομικών και διοικητών επιλογών για την επίλυση διαφορών;
11. Τι πρέπει να κάνω πριν αναζητήσω θεραπεία στο εξωτερικό;
12. Χρειάζομαι προηγούμενη έγκριση για την περίθαλψη στο εξωτερικό;
13. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απορριφθεί η προηγούμενη έγκριση;
14. Χρειάζεται να καταβάλω εκ των προτέρων τα έξοδα για τη θεραπεία μου στο εξωτερικό;
15. Για ποια υγειονομική περίθαλψη ισχύει η επιστροφή εξόδων;
16. Μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής;
17. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχιση της θεραπείας πίσω στη χώρα μου;
18. Η ιατρική συνταγή μπορεί να αναγνωριστεί σε άλλο κράτος μέλος;
19. Μπορώ να αποζημιωθώ για την ιατρική συνταγή που εκτελέστηκε στο εξωτερικό;
20. Θα λάβω την ίδια υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνουν οι κάτοικοι του Κράτους Μέλους Θεραπείας και με το ίδιο κόστος;
1. Ποια είναι η ανάγκη για αυτή τη νέα οδηγία;

Η οδηγία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την πρόσβαση τους στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ποιότητα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και να προωθήσει τη συνεργασία σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης μεταξύ των κρατών μελών.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας2. Τι γίνεται με τους υφιστάμενους κανονισμούς για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας;

Η Οδηγία δεν επηρεάζει τα οφέλη που ήδη παρέχονται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των υφιστάμενων Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Η οδηγία εκδόθηκε για να κωδικοποίηση τα δικαιώματα στην υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, τα οποία προκύπτουν απευθείας από τις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας της Ευρωπαϊκής Συνθήκης και οι οποίες συνυπάρχουν με τα δικαιώματα που θέτονται από τον Κανονισμό. Με βάση τους υφιστάμενους Κανονισμούς οι ασθενείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης έκτακτης ανάγκης), όταν βρίσκονται προσωρινά στο εξωτερικό και να λαμβάνουν προγραμματισμένη περίθαλψη στο εξωτερικό, δεδομένου ότι τους έχει ήδη δοθεί έγκριση από τον αρμόδιο φορέα στη χώρα ασφάλισης τους.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας3. Πού διαφέρει η οδηγία από τους υφιστάμενους κανονισμούς;

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 απαιτείται πάντοτε η προηγούμενη έγκριση για να δεχθείτε θεραπεία σε άλλο Κράτος Μέλος από τη χώρα ασφάλισης σας, ενώ σύμφωνα με την οδηγία 2011/24/ΕΕ απαιτείται προηγούμενη έγκριση για τις θεραπείες που αναφέρονται στη «λίστα» του Κράτους Μέλους ασφάλισης, βάσει ορισμένων κριτηρίων. Στην περίπτωση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/ 2004, εφόσον ο ασθενής λάβει την προηγούμενη έγκριση του επιστρέφεται το πραγματικό κόστος, ενώ στην περίπτωση της Οδηγίας στους ασθενείς επιστρέφεται το ίδιο ποσό που θα τους επιστρεφόταν αν λάμβαναν στη χώρα τους τον ίδιο τύπο υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σε ένα ασθενή μπορεί να του επιστραφεί όλο το κόστος θεραπείας, ενώ στην Οδηγία επαφίεται στο κράτος μέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποφασίσει κατά πόσον θα πληρώσει τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής .
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας4. Για τι ποσοστό ασθενών πρόκειται;

Φαίνεται ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των πολιτών (κατά μέσο όρο περίπου 1 % στην ΕΕ) θα προτιμήσουν να λάβουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, δεδομένου ότι οι ασθενείς προτιμούν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη εντός της χώρας τους.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας5. Από πού μπορώ να πάρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά μου για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη;

Πληροφορίες σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη μπορούν να παρασχεθούνμέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής του κάθε Κράτους Μέλους.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας6. Ποιος είναι ο ρόλος του Εθνικού Σημείου Επαφής;

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής κάθε Κράτους Μέλους θα ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους και θα είναι σε θέση να παρέχουν πρακτικές πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, ως προς τις προϋποθέσεις και τα επίπεδα επιστροφής δαπανών, τις διαδικασίες προσφυγής και καταγγελίας, τους μηχανισμούς άσκησης ενδίκων μέσων και τις νομικές και διοικητικές διαδικασίες, τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής στα άλλα κράτη μέλη, την προσβασιμότητα των νοσοκομείων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ. Έτσι, οι ασθενείς θα είναι σε θέση να μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας7. Μπορώ να έχω πρόσβαση στον ιατρικό μου φάκελο;

Ναι. Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα για πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας8. Τι γίνεται με τον ιατρικό μου φάκελο, σε περίπτωση που χρειαστεί να σταλεί σε άλλο Κράτος Μέλος όπου θα υποβληθώ σε θεραπεία.

Οι ασθενείς έχουν το δικαίωμα να έχουν αντίγραφο του ιατρικού τους φακέλου είτε από τη χώρα ασφάλισης τους πριν λάβουν θεραπεία σε άλλο Κράτος Μέλος είτε από το πάροχο από τη χώρα που έλαβε υγειονομική περίθαλψη προτού επιστρέψει στη χώρα ασφάλισης του, με την επιφύλαξη της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 και τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Υπηρεσίες Νόμο του 2004.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας9. Ποια είναι τα δικαιώματά μου σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά, όταν λάβω θεραπεία στο εξωτερικό;

Σε αυτή την περίπτωση το Εθνικό Σημείο Επαφής στην κάθε χώρα είναι υποχρεωμένο να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραπόνων καθώς και πως θα αποζημιωθεί ο ασθενής σε περίπτωση ιατρικής αμέλειας. Το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου δεν έχει δικαιοδοσία για την υγειονομική περίθαλψη, οποιουδήποτε ασφαλισμένου ασθενή, που έχει παρασχεθεί στο εξωτερικό και για αυτό το παράπονο δεν πρέπει να υποβληθεί σε αυτό.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας10. Υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία για την υποβολή παραπόνου ή την άσκηση ενδίκων μέσων και νομικών και διοικητών επιλογών για την επίλυση διαφορών;

Σε περίπτωση που ο ασθενής επιθυμεί να υποβάλει παράπονο, μπορεί να το κάνει υποβάλλοντας δεόντως συμπληρωμένο το έντυπο αίτησης, το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για περαιτέρω έρευνα . Το ΕΣΕ θα απαντήσει στην καταγγελία μετά από μια πλήρη έρευνα σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στο Υπουργείο Υγείας. Διευκρινίζεται ότι το ΕΣΕ δεν μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες που ασχολούνται με ιατρικές γνώσεις ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα αποζημιώσεως και με όσους ασχολούνται με τα πειθαρχικά μέτρα. Ο ασθενής μπορεί στη συνέχεια να δράσει κατά της απόφασης και να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα ή να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε ένα χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 75 ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία η απόφαση κοινοποιήθηκε στον ασθενή από το ΕΣΕ.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας11. Τι πρέπει να κάνω πριν αναζητήσω θεραπεία στο εξωτερικό;

Ο ασθενής πριν αναζητήσει θεραπεία στο εξωτερικό, θα πρέπει να συμβουλευτεί το ΕΣΕ για τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία και να ενημερωθεί σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί προηγούμενη έγκριση και τις συνεπακόλουθες διοικητικές διαδικασίες .
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας12. Χρειάζομαι προηγούμενη έγκριση για την περίθαλψη στο εξωτερικό;

Έχει καθοριστεί το σύστημα προηγούμενης έγκρισης, το οποίο καλύπτει τις υπηρεσίες υγείας που παρατίθενται στον «περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Προσαρμογές και Τέλη) Νόμων του 1978 έως 2000» και σε διατάγματα που εκδίδονται από τον Υπουργό Υγείας. Ο ασθενής υποβάλλει αίτηση για προηγούμενη έγκριση, συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας στο ΕΣΕ το έντυπο προέγκρισης, το οποίο είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο. Το αίτημα συνοδεύεται από την υποβολή αντιγράφου της ταυτότητας νοσηλείας, την ιατρική έκθεση που περιλαμβάνει τη διάγνωση ή πάθηση, το ιστορικό, την παρούσα κατάσταση υγείας του και τους λόγους που κατά τη γνώμη του ιατρού επιβάλλουν τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης από παροχέα υγείας σε άλλο κράτος μέλος. Το ΕΣΕ παραπέμπει τις αιτήσεις που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις σε Επιτροπή Ειδικών που ορίζονται από την Αρμόδια Αρχή για την κλινική αξιολόγηση του ασφαλισμένου ασθενούς. Η Επιτροπή Ειδικών αποστέλλει τη γνωμοδότηση προς το ΕΣΕ υπό μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης. Το ΕΣΕ ενημερώνει τον ασφαλισμένο ασθενή για την απόφαση μετά την έγκριση από την Αρμόδια Αρχή
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας13. Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να απορριφθεί η προηγούμενη έγκριση;

Η προηγούμενη έγκριση μπορεί να απορριφθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις: α ) Ο ασφαλισμένος ασθενής, σύμφωνα με την κλινική αξιολόγηση, θα εκτεθεί σε κίνδυνο για την ασφάλεια του β) το κοινό θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφαλείας ως αποτέλεσμα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. γ) η υγειονομική περίθαλψη πρόκειται να παρασχεθεί από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εγείρουν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες ως προς τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών. δ) η υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί στα δημόσια νοσηλευτήρια εντός προθεσμίας η οποία είναι ιατρικώς δικαιολογημένη, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης της υγείας και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας του κάθε ενδιαφερόμενου ασθενούς.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας14. Χρειάζεται να καταβάλω εκ των προτέρων τα έξοδα για τη θεραπεία μου στο εξωτερικό;

Ναι. Μετά τη λήψη της θεραπεία στο εξωτερικό τα έξοδα καταβάλλονται απευθείας από τον ασφαλισμένο ασθενή και επιδιώκει την επιστροφή των εξόδων του υποβάλλοντας αίτημα. Το έντυπο «αίτηση για επιστροφή εξόδων» υποβάλλεται στο ΕΣΕ, το οποίο συνοδεύεται από: α) αντίγραφο της ταυτότητας νοσηλείας, β) αντίγραφο της προηγούμενης έγκρισης, γ) το αυθεντικό τιμολόγιο ή πρωτότυπη απόδειξη πληρωμής δ)αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης από τον αρμόδιο παροχέα υγείας ή ιατρικό κέντρο σε περίπτωση προηγούμενης έγκρισης ε) το έντυπο εξουσιοδότησης για πληρωμές μαζί με μια γραπτή επιβεβαίωση από την Τράπεζα που να αναφέρεται ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τράπεζας (IBAN) Το ΕΣΕ θα εξετάσει το έντυπο της αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και θα ενημερώσει γραπτώς τον αιτητή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα υποβολής της αιτήσεως του.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας15. Για ποια υγειονομική περίθαλψη ισχύει η επιστροφή εξόδων;

Η επιστροφή εξόδων ισχύει για την υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται με βάση: α) Τον κατάλογο των υπηρεσιών που δεν υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση και περιλαμβάνονται στο Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας, β) τον κατάλογο των υπηρεσιών που υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση, όπως περιλαμβάνεται στον Κανονισμό 7, καθώς και στο Δεύτερο, Τρίτο και Τέταρτο πίνακα των περί Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικούς Κανονισμούς) του 2000 -2013, γ) υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στα πιο πάνω και υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας16. Μπορώ να αποζημιωθώ για τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής;

Συνήθως όχι. Έξοδα μετακίνησης και διαμονής μπορούν να επιστραφούν μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από σχετική απόφαση της αρμόδιας αρχής.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας17. Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί η συνέχιση της θεραπείας πίσω στη χώρα μου;

Οι ασθενείς που επιδιώκουν να λάβουν ή λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη έχουν εξ αποστάσεως πρόσβαση ή έχουν τουλάχιστον ένα αντίγραφο του ιατρικού φακέλου τους, με την επιφύλαξη της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 και τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμος του 2004. Επιπλέον , η νομοθεσία επιτρέπει την αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος , καθώς και ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε αυτά.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας18. Η ιατρική συνταγή μπορεί να αναγνωριστεί σε άλλο κράτος μέλος;

Ναι, η ιατρική συνταγή μπορεί να αναγνωριστεί σε άλλο Κράτος Μέλος εφόσον η συνταγή περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που καθορίζονται στον «περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013» και το εν λόγω φάρμακο που αναφέρεται στη συνταγή έχει λάβει έγκριση για πώληση και διατίθεται στο Κράτος Μέλος που επιθυμεί να το προμηθευτεί, έστω και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας στο Κράτος Μέλος Ασφάλισης.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας19. Μπορώ να αποζημιωθώ για την ιατρική συνταγή που εκτελέστηκε στο εξωτερικό;

Η επιστροφή ή όχι των εξόδων των συνταγών που εκτελούνται στο εξωτερικό, ρυθμίζονται από το Διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό Υγείας.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας20. Θα λάβω την ίδια υγειονομική περίθαλψη που λαμβάνουν οι κάτοικοι του Κράτους Μέλους Θεραπείας και με το ίδιο κόστος;

Η οδηγία αναφέρει ότι η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω εθνικότητας εφαρμόζεται στους ασθενείς από άλλα Κράτη Μέλη. Επιπλέον, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός τους να εφαρμόζουν τον ίδιο πίνακα αμοιβών υγειονομικής περίθαλψης για τους ασθενείς από άλλα κράτη μέλη, όπως και για τους ημεδαπούς ασθενείς σε συγκρίσιμη ιατρική κατάσταση ή ότι τιμή που χρεώνουν υπολογίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, εάν δεν υπάρχει συγκρίσιμη τιμή για τους ημεδαπούς ασθενείς .
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας