Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς


Πρόκειται για δομές δικτύωσης, συνεργασίας και συγκέντρωσης εμπειρογνωμοσύνης αναφορικά με εξειδικευμένες και πολύπλοκες θεραπείες τόσο για κοινά και συχνά νοσήματα όσο και για σπάνια νοσήματα.

Οι στόχοι των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς είναι η προσφορά εξειδικευμένης υψηλής ποιότητας φροντίδας προς ευρωπαίους πολίτες-ασθενείς, στα πλαίσια της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Παράλληλα τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς θα ασχοληθούν με την έρευνα, την εκπαίδευση και επιμόρφωση και έτσι αναμένεται να συγκεντρώσουν την ευρωπαϊκή εμπειρογνωμοσύνη αλλά και την χρηματική υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια για έρευνα και ανάπτυξη τεχνογνωσίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υιοθετήσει την σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς. Για τον σκοπό της συμμετοχής μας σε διάφορα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς οι αρμόδιες αρχές ευρίσκονται σε διαδικασίας καθορισμού της αρμόδιας επιτροπής που θα ορίσει τα σχετικά κριτήρια επιλογής των Εθνικών Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης καθώς και των σχετικών περιφερειακών δομών.No documents foundΔιαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112