Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Επιστροφή Εξόδων


Η επιστροφή εξόδων διενεργείται σε ασφαλισμένα άτομα στην Κυπριακή Δημοκρατία που έλαβαν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, έως το επίπεδο των εξόδων που θα είχαν καλυφθεί, εάν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να υπερβαίνονται τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης, για τις εξής περιπτώσεις:

α) Υπηρεσίες για τις οποίες δεν χρειάζεται προέγκριση και οι οποίες καθορίζονται σε Υπουργικό Διάταγμα, με βάση τιμολόγηση που περιλαμβάνεται στο εν λόγω Διάταγμα,
β) υπηρεσίες για τις οποίες έτυχαν προέγκρισης και συμπεριλαμβάνονται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Κανονισμούς του 2000-2013 και παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, με βάση τιμολόγηση που περιλαμβάνεται στους εν λόγω Κανονισμούς,
γ) υπηρεσίες οι οποίες έτυχαν προέγκρισης, δεν παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, με βάση εκτίμηση δαπάνης που διεξάγει το Εθνικό Σημείο Επαφής.

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τους ασθενείς, παρέχεται σε αυτούς εκ των προτέρων κοινοποίηση μέσω γραπτής επιβεβαίωσης του μέγιστου ποσού που θα τους επιστραφεί κατ’ εκτίμηση.

Για την επιστροφή των εξόδων με βάση τις περιπτώσεις που αναφέρονται πιο πάνω, ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Εθνικό Σημείο Επαφής μέσω καθορισμένου εντύπου « Έντυπο Αίτησης για Επιστροφή Εξόδων / Αποζημίωση» . Το έντυπο υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy είτε μέσω τηλεομοιότυπου στο 22 605 499 / 492 και μέσω κανονικού ταχυδρομείου είτε δια χειρός στο Υπουργείο Υγείας και συνοδεύεται από αντίγραφο της ταυτότητας νοσηλείας, αντίγραφο της προέγκρισης από την Αρμόδια Αρχή (σε περίπτωση που αυτό ισχύει), το αυθεντικό τιμολόγιο / και την απόδειξη πληρωμής, αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης από το ιατρικό κέντρο ή τον αρμόδιο παροχέα υγείας σε περίπτωση προέγκρισης ή / και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνονται αναγκαία από την Αρμόδια Αρχή και καθορίζονται στο εν λόγω έντυπο.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής ενημερώνει γραπτώς των αιτητή για την τελική απόφαση επιστροφής εξόδων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την ημέρα υποβολής της αίτησης του.


No documents foundΔιαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112