Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Προέγκριση


Η λήψη διασυνοριακής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από άτομο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία και η διεκδίκηση επιστροφής αντίστοιχων εξόδων γίνεται δεδομένης της παραχώρησης προέγκρισης από τον Γενικό Διευθυντή στις πιο κάτω περιπτώσεις:

α) για υπηρεσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Κανονισμούς του 2000-2013 και παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια και

β) για υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια.

Το σύστημα προέγκρισης καθορίζεται στον «περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο Πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμο του 2013».

Με βάση την εν λόγω νομοθεσία, ο ασθενής πριν την αναχώρησή του από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας με σκοπό τη λήψη διασυνοριακής περίθαλψης, πρέπει να υποβάλει αίτημα για προέγκριση στο Εθνικό Σημείο Επαφής σε συγκεκριμένο έντυπο «Έντυπο Αίτησης για Προέγκριση». Το έντυπο υποβάλλεται πλήρως συμπληρωμένο, μέσω ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy είτε μέσω τηλεομοιότυπου στο 22 605499/ 92 και μέσω κανονικού ταχυδρομείου είτε δια χειρός στο Υπουργείο Υγείας και συνοδεύεται από αντίγραφο της ταυτότητας νοσηλείας ή σχετικής βεβαίωσης από τον αρμόδιο τομέα του Υπουργείου Υγείας, αντίγραφο της ιατρικής έκθεσης που να περιλαμβάνει τη διάγνωση / πάθηση, το ιστορικό, την παρούσα κατάσταση της υγείας του, τους λόγους που κατά τη γνώμη του ιατρού επιβάλλουν τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης από παροχέα υγείας σε άλλο Κράτος Μέλος ή / και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κριθεί αναγκαίο από τον Γενικό Διευθυντή και καθοριστεί στο εν λόγω έντυπο.

Το Εθνικό Σημείο Επαφής, παραπέμπει άμεσα όλες τις αιτήσεις που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις στην Επιτροπή Ειδικών για κλινική αξιολόγηση του ασθενούς και ενημερώνει τον αιτητή για την τελική απόφαση του Γενικού Διευθυντή εντός 30 μερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.


No documents foundΔιαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112