Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Ε.Σ.Ε. για την Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη

Παράπονα και άσκηση ένδικων μέσων


Ο ασθενής, είτε πρόκειται για άτομο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε σε άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει δικαίωμα σε περίπτωση που θεωρήσει ότι τα δικαιώματα του κατά τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν έχουν γίνει σεβαστά, έχει δικαίωμα υποβολής παραπόνου.

Το παράπονο μπορεί να υποβληθεί συμπληρώνοντας το «Έντυπο Υποβολής Παραπόνου», και υποβάλλοντας το στο Εθνικό Σημείο Επαφής του Υπουργείου Υγείας για τη Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη είτε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy είτε μέσω τηλεομοιότυπου στο 22 605499/492 και μέσω κανονικού ταχυδρομείου είτε δια χειρός στο Υπουργείο Υγείας.

To Εθνικό Σημείο Επαφής διαχειρίζεται αναλόγως τα παράπονα και ενημερώνει τον παραπονούμενο για το αποτέλεσμα της διερεύνησης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Διευκρινίζεται ότι το Εθνικό Σημείο Επαφής δεν έχει αρμοδιότητα για τη διερεύνηση παραπόνων που αφορούν σε εξέταση θεμάτων ιατρικής πραγματογνωμοσύνης ή ιατρικής αμέλειας ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή παραπόνων που αφορούν σε λήψη πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο Εγγραφής νόμιμα κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ή άλλη αρχή.

Κατά της απόφασης, επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον της Αρμόδιας Αρχής μέσα σε προθεσμία 30 ημερών ή η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε διάστημα 75 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ασθενή ευρωπαίο πολίτη.


No documents foundΔιαδικτυακή Πύλη της Κυπριακής Δυμοκρατίας

Do you know you can get your healthcare in  another EU country

Υπουργείο Υγείας

112