Πολιτική Άμυνα


Το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι η Αρμόδια Αρχή για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των ιατρών και την αδειοδότηση τους για την άσκηση της ιατρικής στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου ιδρύεται βάσει του Άρθρου 3 του Περί Εγγραφής Ιατρών νόμου και αποτελείται από 7 μέλη, 3 ιατρών υπηρετούντων στη Δημόσια Υπηρεσία και 4 ιδιωτών ιατρών. Διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έχει διετή θητεία.


Η αποστολή του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου είναι ο έλεγχος των επαγγελματικών προσόντων των ιατρών και η εγγραφή στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου όσων πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, με στόχο τη διασφάλιση και την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ασθενών στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Για αυτό το σκοπό και συμμετέχει σε συνέδρια στο Εξωτερικό μαζί με όλες τις Αρμόδιες Αρχές των Κρατών Μελών της Ε.Ε.

Πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 13 Απριλίου 2012 συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Αρμοδίων Αρχών των Ιατρικών Συμβουλίων ΕΝΜCA ( European Network Medical Council Authorities )

με θέμα :

Την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού που αφορά την διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης ΙΜΙ (Internal Medical Information )

Από πλευράς Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου συμμετείχαν ο Πρόεδρος Δρ.Μάριος Φιλίππου και η Έφορος κα Σοφία Κώστα.

Όπως είναι γνωστό στις 19 Δεκεμβρίου 2011 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόταση για οδηγία που να τροποποιεί την Οδηγία 2005/36/ΕΚ όσον αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η οδηγία αναμένεται να συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο τέλος του 2012.

Συζητήθηκαν θέματα όπως

· Η δημιουργία Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής κάρτας που θα εφαρμοσθεί μέσω του ΙΜΙ
· Η υποχρεωτική χρήση του ΙΜΙ
· Ο υποχρεωτικός μηχανισμός προειδοποίησης μέσω ΙΜΙ
· Η καλή γνώση της γλώσσας στη χώρα υποδοχής ( προϋποθέσεις )
· Προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών
· Η Ιατρική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση σε Εθνικό επίπεδο
και λήφθηκαν ομόφωνες αποφάσεις οι οποίες θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κοινοβούλιο.

Η επόμενη συνάντηση του ENMCA θα γίνει στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο 2012 μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας της Κύπρου.

Στις 3 ΜαΪου ο Πρόεδρος και η Έφορος του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου, προσεκλήθησαν από το Υπουργείο Εργασίας και συμμετείχαν μαζί με άλλους φορείς εργασίας ,σε ημερίδα με θέμα παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού ΙΜΙ. Ομιλητές ήσαν οι Mr Jurgen Tiedje , DG Internal Market Services και ο Konstantinos Tomaras DG Internal Market Services. Εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας ήταν ο κος Δημήτρης Μιχαηλίδης ανώτερος Λειτουργός .

Συμμετείχαμε με διευκρινιστικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις, ειδικότερα στα θέματα γλώσσας και προσωρινής παροχής,

Πρόεδρος Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου