Πολιτική Άμυνα


Οι αρμοδιότητες που παρέχονται από την Νομοθεσία προς το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου είναι:

  • η τήρηση Μητρώου Ιατρών,
  • η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των ιατρών, και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου,
  • η διαγραφή από το Μητρώο Ιατρών, όπου κριθεί σκόπιμο.

Τήρηση Μητρώου ορίζεται στο Άρθρο 5 του Βασικού Νόμου:

Ο έφορος τηρεί μητρώο, « Το Μητρώο Ιατρών Κύπρου» όπου καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, η ημερομηνία εγγραφής και άλλα προσόντα. Τα προσόντα που καταχωρούνται στο Μητρώο πρέπει πρώτα να τύχουν της έγκρισης του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου.

Διαγραφή από το Μητρώο ορίζεται στο Άρθρο 12 του Βασικού Νόμου:

Το Ιατρικό Συμβουλίου Κύπρου μπορεί να διατάξει είτε την τιμωρία, ή την διαγραφή από το Μητρώο, ή να σταματήσει να ασκεί το επάγγελμα σε Ιατρό ο οποίος καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα το οποίον κατά την γνώμη του Ιατρικού Συμβουλίου αποτελεί αδίκημα ηθικής αισχρότητας ή βρεθεί ένοχος ατιμωτικής ή επονείδιστου διαγωγής ή έχει εξασφαλίσει εγγραφή με ψευδείς ή δόλιες παραστάσεις.