Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια


Θέμα: Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στις περιπτώσεις Δωρεών
προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σε περίπτωση που οποιοδήποτε άτομο/σύνδεσμος/εταιρεία προτίθεται να δωρίσει χρηματικό ποσό / ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό ή οτιδήποτε άλλο προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια θα πρέπει τα αιτήματα να κοινοποιούνται προς το Δημόσιο Νοσηλευτήριο που προτίθενται οι δωρητές να κάνουν τη δωρεά.

Στα αιτήματα των Δωρεών θα πρέπει να κοινοποιούνται και τα πιο κάτω στοιχεία στα Δημόσια Νοσηλευτήρια για να μπορεί να προωθηθεί μια Δωρεά

· Όνομα Δωρητή
· Όνομα Προμηθευτή
· Αξία της Δωρεάς
· Το μοντέλο του εξοπλισμού (όπου αυτό ισχύει)
· Όταν αφορά εξοπλισμό που χρήζει αναλώσιμα για την λειτουργία του ποιο θα είναι το κόστος των αναλωσίμων ανά έτος
· Ποιο θα είναι το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού (προληπτικής / διορθωτικής) ανά έτος
· Ποιος θα αναλαμβάνει την συντήρηση του εξοπλισμού
· Να επισυνάπτονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τον εξοπλισμό

Διαδικασία που πρέπει να τηρείται πιστά εφόσον το αίτημα Δωρεάς παραληφθεί από το Νοσηλευτήριο

· Αφού το αίτημα δωρεάς με όλα τα πιο πάνω στοιχεία που απαιτούνται σταλούν από το δωρητή προς το Δημόσιο Νοσηλευτήριο, τότε το Δημόσιο Νοσηλευτήριο θα αποστέλλει το αίτημα, για αποδοχή δωρεών εξοπλισμού / αναλωσίμων στο/η Γενικό/κή Διευθυντή/τρια του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα αποστέλλει το αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών προς έγκριση / απόρριψη του

· Σε περίπτωση που το αίτημα για αποδοχή δωρεάς θα προαπαιτεί τις απόψεις του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών / Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής / Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Υγείας θα αποστέλλει επιστολή στο εν λόγω Τμήμα και να ζητά τις απόψεις του, πριν το αίτημα αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών

· Στη συνέχεια το αίτημα θα αποστέλλεται από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Οικονομικών με όλα τα στοιχεία / πληροφορίες, εάν και εφόσον χρειαστούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών / Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής / Τμήμα Δημοσίων Έργων, και

· Το Υπουργείο Οικονομικών αφού μελετήσει το αίτημα και αποφασίσει για την έγκριση ή μη του αιτήματος, θα αποστέλλει απάντηση στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο θα ενημερώνει το ενδιαφερόμενο Κρατικό Νοσηλευτήριο

· Σημειώνεται ότι σε περίπτωση δωρεών για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια αξίας μέχρι €15.000 χωρίς ΦΠΑ, είναι δυνατό να γίνονται αποδεχτές χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού, νοουμένου ότι θα τηρούνται οι νενομισμένες διαδικασίες

Δωρεά άνω των €15.000

· Σε περίπτωση δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια αξίας άνω των €15.000 χωρίς ΦΠΑ, παρακαλούμε όπως ο Δωρητής ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας μέσω των Νοσηλευτηρίων για τα πιο κάτω:

i) το Δωρητή
ii) το ύψος της δωρεάς που προτίθεται να προσφέρει, και
iii) τι ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό έχει ανάγκη το νοσηλευτήριο (για το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η εν λόγω δωρεά)

Στη συνέχεια το Υπουργείο Υγείας εφόσον πάρει τις αναγκαίες εγκρίσεις, θα προκηρύσσει ανοιχτό Διαγωνισμό εκ μέρους του δωρητή, νοουμένου ότι το εν λόγω προϊόν μπορεί να το παρέχει πέραν του ενός προμηθευτή.

Διευκρινίζεται ότι σε περιπτώσεις που ο Δωρητής επιμένει να αγοράσει ο ίδιος τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, για να προωθηθεί η Διαδικασία που προβλέπεται στους Κανονισμούς για δωρεές, θα τυγχάνει της έγκρισης της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας, αφού διαβουλευτεί με τους χρήστες του Υπουργείου Υγείας.

Διοργάνωση Εκδήλωσης από Δωρητή χωρίς τη χρήση του ονόματος του Υπουργείου Υγείας / Δημόσιου Νοσηλευτηρίου / Κλινική Δημόσιου με σκοπό διάθεσης του ποσού στο Υπουργείο Υγείας / Δημόσιο Νοσηλευτηρίου / Κλινική Δημόσιου Νοσηλευτηρίου

Η πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Υγείας για Δωρητές που διοργανώνουν διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την είσπραξη ποσού για να διατεθεί σε κάποιο νοσηλευτήριο ή απ’ ευθείας στο Υπουργείο Υγείας, είναι:

i. να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Άρθρο 36, και

ii. το ποσό της δωρεάς θα πρέπει να κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και να ζητηθούν από το Υπουργείο Υγείας οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των νενομισμένων διαδικασιών.


Δράση Συνδέσμου / Οργανισμού ο οποίος χρησιμοποιεί το όνομα του Υπουργείου Υγείας / Δημόσιου Νοσηλευτηρίου / Κλινική Δημόσιου Νοσηλευτηρίου για προώθηση των δράσεων του με σκοπό διάθεσης του ποσού στο Υπουργείο Υγείας / Δημόσιο Νοσηλευτηρίου / Κλινική Δημόσιου Νοσηλευτηρίου

Στην περίπτωση που οι διοργανωτές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν το όνομα του Υπουργείου Υγείας, Κρατικού Νοσηλευτηρίου ή Κλινικής Κρατικού Νοσηλευτηρίου, για προώθηση της εκδήλωσης προς στους χορηγούς, συμμετέχοντες και κοινό, τότε θα πρέπει:

i. εκ των προτέρων να υποβάλλουν το μέγιστο ποσό εξόδων, τα προβλεπόμενα έσοδα, καθώς και το ποσό που προβλέπουν να δωρίσουν στο Κρατικό Νοσηλευτήριο ή Κλινική Κρατικού Νοσηλευτηρίου.

ii. να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας, Άρθρο 36.


iii. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα πρέπει να προσκομιστούν στο Υπουργείο Υγείας αναλυτικά τις πραγματικές καταστάσεις εσόδων / εξόδων καθώς και το ποσό που θα δωρίσουν στο Κρατικό Νοσηλευτήριο ή Κλινική Κρατικού Νοσηλευτηρίου, και

iv. το ποσό της δωρεάς θα πρέπει να κατατεθεί στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και να ζητηθούν από το Υπουργείο Υγείας οι απαραίτητες πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω των νενομισμένων διαδικασιών.

Χρήση ονόματος του Υπουργείου Υγείας / Δημόσιου Νοσηλευτηρίου / Κλινικής Δημόσιου Νοσηλευτηρίου

Σε περίπτωση που ο Δωρητής κάνει χρήση του ονόματος του Υπουργείου Υγείας / Δημόσιου Νοσηλευτηρίου / Κλινικής δημόσιου Νοσηλευτηρίου για προώθηση Δραστηριοτήτων του, τότε θα πρέπει να:

· προσκομίσει ενημερωτικά στοιχεία που αφορούν τις Δράσεις τις οποίες σχετίζονται με τη χρήση του ονόματος του Υπουργείου Υγείας / Δημόσιου Νοσηλευτηρίου / Κλινικής Δημόσιου Νοσηλευτηρίου
· να κατατίθενται στο Υπουργείου Υγείας τους ελεγμένους λογαριασμούς που θα αφορούν τις Δραστηριότητες εκείνες που κάνουν χρήση του ονόματος του Υπουργείου υγείας / Δημόσιου Νοσηλευτηρίου / Κλινικής Δημόσιου Νοσηλευτηρίου, καθώς και
· τα καθαρά έσοδα που θα διαθέσουν από τη δράση αυτή προς το Υπουργείο Υγείας / Δημόσιο Νοσηλευτήριο / Κλινική Δημόσιου Νοσηλευτηρίου

Τονίζεται ότι τα αιτήματα πρέπει να φτάνουν στο Υπουργείο Υγείας έγκαιρα. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι καμία δωρεά δεν θεωρείται δεδομένη ότι θα γίνει αποδεκτή μέχρι να ενημερωθεί το εκάστοτε Νοσηλευτήριο από το Υπουργείο Υγείας, ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία και έχει δοθεί η έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών. Γι’ αυτό τονίζεται ότι σε περίπτωση που ο Δωρητής αγοράσει τον εξοπλισμό πριν λάβει την τελική έγκριση για τον οποίο προτίθεται να δωρίσει, το Υπουργείο Υγείας δεν φέρει καμία ευθύνη.

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Ταξιδιωτικές Οδηγίες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Διαδικασίες Δωρεών προς τα Δημόσια Νοσηλευτήρια

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Προεκλογικό φιλμάκι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα

Ιός Ebola

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Δικτυακή Πύλη

Υγεία ΕΕ

112

Κάν΄το Ηλεκτρονικά

Δημόσιες Συμβάσεις

Για την Κύπρο

112