Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

BREXITΠληροφορίες για τα επιμέρους θέματα του Τομέα Υγείας σχετικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ:

1. Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
Από την 1 Φεβρουαρίου 2020 το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και έχει τεθεί σε ισχύ μεταβατική περίοδος η οποία θα διαρκέσει, μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου 2020.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου θα διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για τους πολίτες και θα εξακολουθήσει να ισχύει το δίκαιο της ΕΕ (Κοινοτικό Κεκτημένο) ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενόψει τούτου, διατηρείται η υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στην εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04 και 987/09 για τον Συντονισμό των Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την πιο πάνω εξέλιξη, όλες οι διαδικασίες του Υπουργείου Υγείας που βασίζονται στους πιο πάνω Κανονισμούς, περιλαμβανομένης και της παροχής υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) που εκδόθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα συνεχιστεί χωρίς καμία αλλαγή, τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Ανάλογη θα είναι και η αντιμετώπιση των κατόχων Κυπριακής ΕΚΑΑ και άλλων Ευρωπαϊκών εντύπων (S1, S2, Ε121, Ε106, Ε109, ΠΠΑ, κλπ) στο Ηνωμένο Βασίλειο.


2. Τρόφιμα
Υγειονομικές Υπηρεσίες


Γενικό Χημείο του Κράτους
Γενικό Χημείο του Κράτους και Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (BREXIT) - https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/all/2B07A29E526B63DDC2258500003CAE05?opendocument

3. Φάρμακα
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες - https://www.moh.gov.cy/moh/phs/phs.nsf/dmlannouncements_gr/dmlannouncements_gr?OpenDocument

4. Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός
Μονάδα Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού - https://www.moh.gov.cy/Moh/mphs/mphs.nsf/All/9115F653826E5667C22583B70028463A?OpenDocument

5. Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο Brexit:
  • Εθνική ιστοσελίδα πληροφόρησης για το Brexit: https://brexit.com.cy/
  • Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και Πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
  • Ερωτοαπαντήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_104

Δράσεις για Αντιμετώπιση της Εξάπλωσης της Νόσου του Κορωνοϊού COVID-19

Σχέδιο Επιδότησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού Νοσηλευτηρίων

Σχέδιο Παροχής Κυβερνητικών Χορηγιών σε ιδιωτικά και Δημόσια Νοσηλευτήρια με σκοπό τη διαπίστευση

Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά - IMI

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)