Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Υγείας

Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων


Αρμοδιότητες

 • Εποπτεύει τα κριτήρια για τον καθορισμό του εθνικού καταλόγου αναμονής ασθενών για μεταμόσχευση κατά όργανο και τη λειτουργία του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή που κατατάσσει τη σειρά προτεραιότητας με βάση το μητρώο πιθανών ληπτών μοσχευμάτων σε κάθε δωρεά οργάνων από πτωματικό δότη,
 • εποπτεύει τη διεξαγωγή μεταμοσχεύσεων από μεταμοσχευτικό κέντρο για σκοπούς διαπίστωσης της εφαρμογής της αρχής της ίσης πρόσβασης των ασθενών στα διαθέσιμα όργανα για μεταμόσχευση,
 • επιδιώκει την αύξηση των οργάνων για μεταμόσχευση, μέσω ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών και του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στο θέμα των μεταμοσχεύσεων,
 • συνεργάζεται με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού για την προμήθεια και ανταλλαγή μοσχευμάτων,
 • εισηγείται στην αρμόδια αρχή μεθόδους για τη διασφάλιση της ανιχνευσιμότητας των οργάνων που διατίθενται για μεταμόσχευση μέσω διαδικασίας ιχνηλασιμότητας, όπως προβλέπεται στα άρθρα 10 και 11,
 • εισηγείται εθνικό πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου σε όλες τις διαδικασίες από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση ή την αποβολή του οργάνουÿ ασκεί έλεγχο και επιβάλει μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας,
 • διαπιστώνει τη στενή προσωπική σχέση μεταξύ δότη και λήπτη σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγγενικός ή συζυγικός δεσμός μεταξύ ζώντος δότη και λήπτη,
 • τηρεί μητρώο πτωματικών δοτών που έχουν προβεί σε δωρεά οργάνου για σκοπούς ιχνηλασιμότητας,
 • τηρεί μητρώο ζώντων δοτών που έχουν προβεί σε δωρεά οργάνου για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου για μακροπρόθεσμη προστασία της υγείας τους,
 • τηρεί μητρώο μεταμοσχευμένων για σκοπούς ιχνηλασιμότητας και για σκοπούς ποιοτικού ελέγχου για μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μεταμοσχεύσεων,
 • επιβλέπει το μητρώο πιθανών ληπτών μοσχευμάτων που τηρείται από το μεταμοσχευτικό κέντρο σε συνεργασία με το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή εργαστήριο ιστοσυμβατότητας∙ δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν οι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
 • τηρεί εθνικό μητρώο δυνητικών δοτών όπου μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους σχετικά με τη μετά θάνατον δωρεά του σώματος ή των οργάνων τους για μεταμόσχευση ή για επιστημονική έρευνα,
 • τηρεί μητρώο ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων,
 • εγκρίνει την αφαίρεση οργάνων από άτομα μη ικανά για συγκατάθεση, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 14,
 • εφαρμόζει τις διακρατικές συμφωνίες χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (5) του άρθρου 13, εγκρίνει την ανταλλαγή οργάνου προς μεταμόσχευση από ένα ή περισσότερα δυνητικά ζευγάρια δότη-λήπτη προς άλλα για σκοπούς επίτευξης συμβατής μεταμόσχευσης, εφόσον έχει ζητηθεί από το μεταμοσχευτικό κέντρο για κλινικούς λόγους, σε αυτή την περίπτωση δε η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι αφαιρέσεις των οργάνων από τους ζώντες δότες γίνονται ταυτοχρόνως.


Covid-19 | Στατιστικά Δεδομένα Εμβολιασμού

Μάθε. Κρίνε. Πράξε.

Πληροφορίες για Κορωνοϊό Covid-19

ΟΚΥπΥ – Θέσεις εργασίας

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα - CyprusFlightPass

COVID 19 και Διατροφή

Συμβούλιο Ασφάλειας Τροφίμων

Smoke free Cyprus

BREXIT

Επικοινωνία με Υπουργείο Υγείας (Εισηγήσεις/ Σχόλια/ Παράπονα)

Δωρεά Οργάνων και Ιστών

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Απορρήτου

Χρηματοδοτικά Προγράμματα

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη από 1/8/2013

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κλινικές Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Ασφαλές Διαδίκτυο

Υγεία ΕΕ